ایمنی زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی ایمنی سازی باکتری آئروموناس هیدروفیلا، عامل سپتی سمی هموراژیک در ماهیان کپور استان فارس و تعیین پاسخ ایمنی هومورال ماهی کپور معمولی سه نوع آنتی ژن مختلف از این باکتری تهیه شد که شامل باکتری غیر فعال شده با فرمالین ( یک درصد ) و حرارت دیده ( 60 درجه به مدت 4 ساعت ) و باکتری زنده بود. 45 ماهی کپور معمولی در 9 گروه 5 تایی به سه روش متفاوت خوراکی با دوز 109 سلول/ میلی لیتر/ ماهی، غوطه ورسازی با دوز 107 سلول/ میلی لیتر/ ماهی و تزریق داخل صفاقی با دوز 105 سلول/ میلی لیتر/ ماهی در روزهای صفر و 20 آزمایش در معرض آنتی ژنها قرار گرفتند. برای گروه کنترل 15 ماهی در 3 گروه مذکور از بافر فسفات سیلین استفاده گردید. در روزهای 45 و 60 پس از ایمن سازی از سیاهرگ دمی ماهی، خون جمع آوری و سرم آن جهت آزمایشهای ایمنی شناسی مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین پاسخ ایمنی هومورال به آنتی ژنها از آزمایش حساس و دقیق الیزا استفاده گردید. نتایج آزمایش که توسط آزمایش الیزا صورت گرفت نشان داد که باکتری کشته شده با فرمالین دارای نتایج بهتری است و روش خوراکی تجویز آنتی ژن نسبت به سایر روشهای تجویز دارای اثرات بهتری می باشد. هکچنین تیتر آنتی بادی تا روز 60 پس از تجویز آنتی ژن روند افزایشی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

in order to asses the immunogenicity of Aeromonas hydrophila, the aethiological cause of haemmorhagic septicemia in common carp in Fars province fish farms, three different preparations of antigen including formalin-killed cell (1%) heat killed cell (60°C, 4h) and live cell were studied. Fifty five common carp (Cyprinus carpio, L) in 9 groups with three routes of administration were exposed to the antigens (oral administration 1O9 cell/mi/fish, immersion 1O7 cell/mi/fish and ip injection 10 cell\fish) in day 0 and day 20 of the experiment. Similarly 15 fish in three groups were exposed with phosphate-buffered saline as control. Fish were bled 45 and 60 days after immunization and serum sample from each fish was collected. The fish humoral response was detected by ELISA. Results showed that the formalin-killed cell had the best response and that oral administration of antigens in comparison with other routes had the highest effect. The antibody level of fish was still increasing at day 60.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • Carp
  • ELISA
  • immunogenicity