مطالعه تاثیر سویه NADL ویروس BVD بر سلولهای سفید خون گوسفند

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق 4 راس گوسفند بالغ در محدوده سنی 5/3 تا 5 سالگی، که قبلاً عاری بودن آنها از عفونتهای پستی ویروسی به آزمونهای سرمی SN و ELISA تایید شده بود، انتخاب شده و سلولهای سفید خونی آنها به روش معمول شمارش گردیدند. سه راس از این گوسفندان در زمانهای مختلف با میزان TCID50 107?2 از سویه NADL ویروس عامل اسهال ویروسی گاوان از طریق داخل عضلانی آلوده شده و گوسفند چهارم به عنوان شاهد در محلی جداگانه نگهداری گردید. پس از خونگیری منظم از هر چهار راس در زمانهای مشابهی اقدام به شمارش سلولهای سفید خونی گوسفندان شد. در هر سه راس گوسفند آلوده، لو کوپنی از یک روز پس از تزریق ویروس آغاز شد و در روزهای 5 تا 8 پس از تزریق به اوج خود رسید. در بین سلولهای خونی بیشترین کاهش را لمفوسیت ها نشان داده، و به حدود نصف میزان طبیعی رسیدند، در صورتی که گوسفند شاهد هیچ گونه تغییر معنی داری را در جمعیت سلولهای خونی از خود نشان نداد. درجه حرارت هر سه گوسفند آلوده، در روزهای 3 تا 4 پس از تزریق به مرز 41 تا 5/41 درجه سانتیگراد رسید و حدود 10 روز بعد از تلقیح ویروس، به مرز طبیعی نزدیک شد. در روز 44 پس از تلقیح ویروس، هر سه راس گوسفند تحت تجربه در آزمونهای SN والیزا پاسخ مثبت داشتند. منهای تغییر در جهت لمفوسیت های خون و واکنش حرارتی، علایم بالینی دیگر خلاصه در دستگاه گوارش یا تنفس گوسفندان آلوده مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This research was carried out on 4 seronegative native sheep to pestiviruses around the age of 3.5- 5years. 3 of animals were injected via. I.M with amount of 2 x TCID5O NADL strain of BVD virus, one sheep was kept as control. In all three infected sheep the leukopenia started the day after injection and reached a peak on 5-8 days post infection. The lymphocytes were the mostly affected cells. Also an elavated temperture (41.5° C) was seen in infected sheep and lasted for 3-4 days. There was no obvious effects of the virus on respiratory and digestive tracts. The control sheep didn’t show any abnormalitis in WBC count and clinical examination. 44 days post infection all 3 sheep under experiment had developed antibodies against pestivirus (SN and ELISA test).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Disease
  • Bovine Viral Diarrhea
  • NADL strain
  • Pesti virus
  • White blood cells