بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گاوهای ذبح شده در کشتارگاه شهر شیراز و اهمیت بهداشتی آن

نویسندگان

چکیده

سالمونلوز به عنوان یکی از مهمترین و شایعترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام مطرح می باشد که کشتارگاه در کنترل بیماری و شیوع آن نقش بسزایی دارد. تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گاوهایی که در کشتارگاه شهر شیراز ذبح می شوند ونیز اطلاع یافتن از وضعیت بهداشتی آن انجام گرفته است. بر روی 150 از گاوهای کشتار شده در کشتارگاه مذکور آزمایشهای باکتریولوژیک انجام گرفت. از نه قسمت هر لاشه نمونه برداری به عمل آمد که عبارت بودند از: سطوح داخلی و خارجی لاشه، سطح کبد، محتویات روده کور، پارانشیم کبد، دژپیه های لنفاوی پورتال و مزانتر، کیسه صفرا و طحال که جمعاً 1350 نمونه مورد آزمایش قرار گرفت. از 150 لاشه مورد آزمایش، 45 لاشه (30 درصد ) دارای حداقل یک نمونه و حداکثر هشت نمونه آلوده به سالمونلا بودند. از این تعداد 7 لاشه ( 7/4 درصد ) در حین عملیات کشتارگاهی آلوده شده بودند، 28 لاشه (6/18 درصد) مربوط به دامهایی بود که مبتلا و یا ناقل بیماری سالمونلوز بودند و 10 لاشه (6/6 درصد) نیز هر دو نوع آلودگی ثانویه و عفونت سالمونلایی را دارا بودند. از مجموع 1350 نمونه مورد آزمایش، از 94 نمونه ( 7 درصد ) سالمونلا جدا شد که 21 مورد آن ( 3/22 در صد ) مربوط به آلودگی ثانویه در حین عملیات کشتارگاهی و 73 مورد دیگر ( 6/77 در صد ) مربوط به گاوهایی بود که مبتلا و یا ناقل بیماری بودند. سالمونلاهای جدا شده جز گروهای B، C1، D1 جدول کافمن- وایت بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Out of 150 carcases cultured 45 (%30/0) were contaminated on one to eight sites with Salmonella. Salmonella was isolated from 94 (%7/0)of 1350 samples examined. Out of these, 7 carcases(4/7%) were contaminated and 28 carcases (18/6%) belonged to infectious cattle or carrier states, and 10 carcases (6/6%) had both Salmonella contamination and infection. Salmonella was isolated from 94 (%7/0) of 1350 samples examined. 21 specimen (22/3%) related to contamination and the others (77/6%) belong to Salmonella infection. According to Kaffman - White Scheme, the isolates were among B, C1 and D1 serogroups. The public health implication of salmonellosis and the role of abattoirs in spreading or controlling infection are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • infection
  • Salmonella
  • Shiraz
  • Slaughterhouse