نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی، مطالعه ای بر روی گاوان ارجاعی به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه به عمل آمد. از 310 راس گاو و گوساله بیمار الکتروکاردیوگرام اخذ شد و عیار الکترولیتهای سرم مشتمل بر کلسیم، فسفر، منیزیم، کلر، سدیم و پتاسیم مورد اندازه گیری قرار گرفت. نهایتاً یافته های الکتروکاردیوگرافی به 13 گروه تقسیم گردیدند و میانگین عیار الکترولیتها در گروه های مختلف با هم مقایسه شدند. همچنین فراوانی نسبی آریتمی ها در سطوح مختلف از الکترولیتهای مورد نظر ارزیابی آماری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که در دامهای مبتلا به فیبریلاسیون بطنی عیار پتاسیم سرم به طور معنی داری ( 026/0 = P ) بیش از سایر گروه ها می باشد. همچنین مشخص شد که فراوانی نسبی آریتمی ها چه در حالت هیپوکالمیک به طور معنی داری ( به ترتیب با 033/0 = P و 39/0 = P ) بیش از زمانی است که عیار پتاسیم سرم طبیعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was carried out to determine the role of electrolytes in the genesis of cardiac arrhythmias in cattle which were referred to the Animal Hospital of Veterinary College in North West of Iran. 310 sick cows were blood sampled for serum calcium, inorganic phosphorus, magnesium, chloride, sodium and potassium assessment and then from all cases ECG, were taken using a base-apex lead. The ECS findings were classified in 13 groups. The analysis of serum electrolytes showed that only significant differences in mean of serum potassium (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiac arrhythmia
  • Electrolytes Cattle