مطالعه بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیو شیمیایی سرم خون متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه ده قلاده سگ سالم مخلوط با وزن بین 40-10 کیلوگرم استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به دو گروه پنج تایی تقسیم شدند . در تمام حیوانات با روش معمول دسترسی به مثانه امکانپذیر و پس از تخلیه ادرار به وسیله سوند مثانه برای جراحی آماده سازی گردید. پس از قرار گرفتن مثابه در موضع عمل به وسیله تامپون مرطوب شده با سرم نمکی استریل و پنس روده گیر با احتیاط لازم تثبیت گردید . یک قطعه 5-4 سانتیمتری از دیواره قدامی مثانه بریده و توسط کیسه آمینون تازه ( گروه 1) و پرزوروشده گاو در فرمالین 10 درصد ( گروه 2) پیوند زده شد . هر دو گروه پیوند مثانه از نظر درمانگاهی ، بیوشیمیایی و هماتولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت . از نظر درمانگاهی تمام سگها در چند روز اول پس از جراحی حالت افسرده و خموده پیدا کردند و ادرار آنها آغشته با خون بود . شمارش سلولهای خونی وجود عفونت را در دو قلاده سگ نشان داد که با این وجود عفونت با آنتی بیوتیک بهبود یافت . اندازه گیریهای بیوشیمیایی تغییرات معنی داری را در ازت اوره خون و کاتینین سرم به استثنای چند سگ در گروه 1 نشان نداد(p>0/05) .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study ten healthy mongrel dogs weighing between 10 and 40 kg were used. The animals were randomly divided into two groups of five animals each. A piece of 4-5cm in diameter from cranial wall of bladder were resected and replaced with fresh and formalin preserved bovine amniotic membrane respectively. The graft materials were evaluated on the basis of clinical, biochemical and hematological examinations. Clinically all of the dogs were dull and depressed and passed blood tinged urine for first few past operative days. Cell blood count revealed the presence of infection in two dogs. However it improved with antibiotic therapy and didn’t affect on graft site. The biochemical estimations didn’t show any significant changes in BUN and creatinine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine amniotic membrane
  • Dog
  • Urinary bladder reconstruction