بررسی لکوگرام گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی

نویسندگان

چکیده

یکی از عواملی که در ورم پستان تغییر پیدا می کند ، تابلوی خونی و به عبارت بهتر لکوگرام است ( 5، 4، 3، 2) . بر اساس مطالعات این پژوهشگران که مرم پستان را به صورت تجربی ( Experimental) و با تلقیح مقادیر مختلف از باکتریهای ایجاد کرده اند ، تابلوی خونی برحسب زمانهای متفاوت از لحظه تلقیح باکتری ، تغییرات مختفی پیدا می کند . بر اساس مطالعه جین و همکاران (2) تغییرات در لکوگرام گاوهای مبتلا به ورم پستان را می توان به 4 مرحله تقسیم کرد: مرحله I) کاهش تعداد نوتروفیلهای خون در طی 4-6 ساعت اول پس از تلقیح به دلیل مهاجرت این سلولها از خون به بافت پستان آلوده . مرحله II) افزایش تعداد نوتروفیلهای خون بعد 6-4 ساعت به دلیل تخلیه نوتروفیل از مغز استخوان به داخل خون . مرحله III) کاهش ثانویه نوتروفیلهای خون بین ساعات 72-24 ، به دلیل انتشار مجدد این سلولها به سیستم عروق و پرشدن مجدد مخزن حاشیه ای . مرحله IV) افزایش ثانویه در تعداد نوتروفیلهای خون بعد از 72 ساعت که به دلیل تولید مداوم این سلولها از مغز استخوان می باشد . همچنین تعداد کل لکوسیتهای خون ، همزمان با نوتروپی اولیه کاهش یافته و بعد از آن با هجوم نوتروفیلها از مغز استخوان به داخل خون ، به حد طبیعی بازگشته و بندرت از حد نرمال تجاوز می نماید(5). حال هدف از انجام تحقیق این بود که آیا می توانیم تغییرات چهارگانه فوق در لکوگرام را در سطح فارم به گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی و تحت بالینی که از زمان آغاز آلودگی و ایجاد ورم پستان آنها اطلاعی نداریم، تعمیم دهیم یا با داشتن تغییر در لکوگرام آن را به ورم پستان نسبت دهیم و یا حتی بتوانیم زمان آلودگی و ایجاد بیماری را تخمین بزنیم . در این مطالعه به پنج دامپروری بزرگ اطراف تهران مراجعه شد و 833 رأس دام دوشا در این گله ها CMT شدند و از موارد 3 مثبت CMT و بالینی نمونه گیری جهت کشت صورت گرفت و به طور تصادفی نیز از 115 رأس دام ( 94 رأس گاو مبتلا و 21 رأس گروه بظاهر سالم که CMT آنها نیز منفی بود) نمونه گیری خون جهت تعیین CBC به عمل آمد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA ) نشان داد که اختلاف معنی داری بین تعداد کل گلبولهای سفید (WBC) و نوتروفیل خون گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و گروه شاهد وجود ندارد . شایان ذکر است که تعداد ائوزینوفیلها و بازوفیلها نیز شمارش شدند که چون در سایر مطالعات بیشترین ارزش را به نوتروفیل داده ما نیز در این مقاله به این موضوع پرداختیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

CMT is one of the most common diagnostic tests in detection of
sub clinical mastitis in dairy cows. In this test, there are four
degrees: tract 1, 2 and 3. Grade 3 CMT is equivalent to about 4 to
8 million scc/ml in milk. The previous reports have determined
that blood table especially WBC and Neutrophils are changed in
clinical mastitis caused by Escherchia coli, and Streptococcus
agalactiae, However, there was not such data for sub clinical
inastitis in the leaterature. In this study CMT was performed in 833
dairy cows belonged to 5 herds in the province suburb of Tehran.
Milk samples were taken for culture from all quarters with grade 3
(DMT and 115 blood samples were randomly taken from 94 cows
with sub clinical mastitis (grade 3 CMT) and 21 cows without any
sign of disease and negative CMT. The results was statistically
tested using ANOVA test. There were no significant correlation
between sub clinical mastitis and changes in WBC/Neutrophils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CBC
  • CMT
  • Dairy cow
  • neutrophil
  • Sub clinical mastitis
  • WBC