تعیین ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و بررسی مقایسه ای آن در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه طول ستون مهره ای به صورت کلی و ناحیه ای و طول نخاع شوکی به صورت کلی و ناحیه ای ، قطر عمودی و عرضی نخاع شوکی و قطر عمودی و عرضی کانال مرکزی نخاع شوکی و نسبت ماده خاکستری به ماده سفید و نقطه اختتام نخاع شوکی در کانال مهره ای و همچنین ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای به صورت کلی و ناحیه ای در دو جنس نر و ماده غاز اهلی بالغ مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصله در جداول 1 و 2 گزارش شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Total and regional length of the vertebral column, spinal cord, allometric growth rate of the spinal cord in relation to the vertebral column, transverse and vertical diameters of the spinal cord and central canal of the spinal cord, the ratio between gray and white matter of the spinal cord and also the termination of the spinal cord were studied in 12 domestic goose (6 male and 6 female). The results are appeared in tables 1 and 2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allometric growth rate
  • Domestic goose
  • spinal cord
  • Vertebral column