مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا: 1- تنوع فنوتیپی بین گونه ای و درون گونه ای

نویسندگان

چکیده

مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا که بومی آفریقا هستند به عنوان یک عامل بازدارنده در توسعه پرورش آنها در نواحی معتدل و سردسیر از جمله مناطقی ازایران محسوب می شود . به منظور بررسی مقاومت به سرما در ماهیان تیلاپیا تعداد 207 ماهی از سه گونه Oreochromis niloticus،O. Aureus وO.mossambicus مورد آزمایش برخورد با سرما قرار گرفتند . شاخص های کمی مقاومت به سرما در ماهیان آزمایشی برحسب دمایی که در آن الگوهای رفتاری ویژه ای را در واجهه با سرما نشان دادند ، اندازه گیری شدند . این رفتارها شامل : عدم تعادل در شنا ، از دست دادن کامل تعادل و بیهوشی ناشی از سرما بودند . بر اساس یافته های بدست آمده ، اختلافهای فنوتیپی درون گونه ای ( بین افراد یک گونه ) وجود داشت و شاخص های فنوتیپی مقاومت به سرما با یکدیگر همبستگی نشان دادند . به طور کلی تنوع موجود در هر شاخص در هر سه گونه کم ( 7/3% CV) بود اما به طو رنسبی این تنوع در گونه O.mossambicus بیشتر از دو گونه دیگر بود. اختلافهای بین گونه ای ( بین افراد گونه های مختلف ) در مورد هر سه شاخص فنوتیپی مقاومت به سرما بسیار معنی دار بود(P<0/001). مقاومت به سرما در این گونه ها به ترتیب O. mossambicus

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Tilapia are native to Africa and their cold tolerance is a limiting factor for their aquaculture expansion in temperate areas including some parts of Iran. In this study, 207 individuals of Oreochromis niloticus, 0. aureus and 0. mossambicus were assayed for cold tolerance. The quantitative indicators of cold tolerance used were temperatures at which fish showed certain cold-induced behaviours including disequilibrium (TeD), Loss of equilibrium (TeL) and unconsciousness (TeU). There was intraspecific variation in each trait and phenotypic correlations were evident. Although the total variation within each of the three species was low (CV 7.3%) the relative variation was most in 0. mossambicus. 0. nioticus was detected as to be intermediate and 0. aureus showed the least variation. The interspecific variation was very highly significant (P<0.001) and the rank of cold tolerance in the species under investigation was determined as follows : 0. mossambicus. O. nioticus

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture
  • cold tolerance
  • phenotypic variation
  • Repeatability
  • tilapia