بررسی مقدماتی دریافت اووسیت از مادیانهای دره شوری به روش غیرجراحی در دو مرحله محلی و بین محلی ها

نویسندگان

چکیده

تاکنون بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیتهای انسان ، گاو ، خوک ، میمون و چندین حیوان آزمایشگاهی با موفقیت انجام شده است. بلوغ اووسیت در محیط آزمایشگاه ، باروری در محیط آزمایشگاه و کشت جنین تکنیکهایی هستند که می توان در بعضی از موارد ناباروری در مادیانها و همچنین برای حفظ و نگهداری گونه های در حال انقراض اسب به کار برد. البته پیشرفت این تکنیک وابسته به سهولت دریافت اووسیت می باشد . هدف این مطالعه جمع آوری اووسیت مادیان از طریق رکتوواژینال می باشد. فولیکولها به وسیله سر سوزن شماره 18 با مکش سرنگ 50 میلی لیتری آسپیراسیون انجام شد و نتایج حاصله به روشهای آماری تی تست و آزمون مربع کای تجزیه و تحلیل شد و نتایج این بررسی نشان داد که تعداد تقریبی فولیکولها ( بزرگتر از 10 میلیمتر ) در مرحله فحلی (2/1?0/8) نسبت به مرحله بین فحلی ها (2/5?1/3) اختلاف معنی دار (34/8?10/2میلی لیتر ) نسبت به مرحله بین فحلی ها (20/1?10/5) به طور معنی داری (p<0/05) بیشتر بوده است . تعداد اووسیت به دست آمده در مرحله فحلی نیز از تعداد اووسیت به دست آمده از مرحله بین فحلی ها بیشتر بود. فاصله دو آسپیراسیون در مرحله فحلی 14 یا 15 روز و در بین فحلی ها 7 تا 10 روز به دست آمد . به طور کلی ، با بهبود انجام این روش ، کسب تجربه و تکرار آن می توان در طی فصل تولید مثلی چندین بار از مادیان اووسیت دریافت کرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The ability to collect oocytes directly from follicles of mares would allow either in vitro fertilization or in vivo fertilization in the recipient mare to be used as a technique for obtaining foals from older mares with poor reproductive histories. In this study, three mares were used to obtain oocyte using recto vaginal method follicles were obtained using 18 gauge needle and aspiration of 5Oml syringe. Aspiration was repeated 36 times in two phases, follicular and luteal. There was no significant difference (P>0.05) between the number of follicles (10mm) in follicular phase (2.1±0.8) compared to the luteal phase (2.5± 1.3). The aspirated vacum of fluid in the follicular phase (34.8± 10.2) was significantly different in comparison with the luteal phase (20.1±10.5) (P<0.05). Number of oocytes obtained during follicular phase was more than these obtained in the luteal phase. Aspiration interval in the follicular phase was 14 or 15 days, but in the luteal phase it was 7 to 10 days. Generally, this study showed that the rectovaginal method is a safe and repeatable method for oocyte collection in mares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • follicle
  • Mare
  • Oestrus
  • Oocyte