مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر ابتدا 30 رأس گوسفند بلوچی ( 15 رأس میس و 15 رأس قوچ ) ، 13-12 ماهه عاری از انگلهای کرمی گوارشی و کبدی به 6 گروه 5 رأسی تقسیم کرده ، سپس دو گروه نر و ماده را با 100 متاسرکر و دو گروه دیگر را با 20 متاسرکر فاسیولاژیگانتیکا آلوده ساخته و دو گروه نیز به عنوان گروههای نر و ماده شاهد غیر آلوده درنظر گرفته شدند . جیره غذایی آنها شامل یونجه ، کاه و جو و بر اساس پروتئین و انرژی طبق جداول استاندارد تنظیم گردید . میزان مصرف غذای دامها به صورت هفتگی و وزن زنده آنها هر دوهفته یک بار برای مدت 24 هفته اندازه گیری شد. طبق نتایج به دست آمده ، بین گروههای شاهد و گروههای دریافت کننده اختلاف معنی داری مشاهده نشد ولی در گروههای دریافت کننده 200 متاسرکر از هفته چهاردهم کاهش وزن محسوس ومعنی داری مشاهده گردید . از لحاظ میزان مصرف غذا بین گروههای آلوده و شاهد اختلاف معنی دار مشاهده نشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Thirty Baluchi sheep. 15 rams and 15 ewes, aged 12-13 months, and free from liver fluke and other helminths were divided randomly into six groups of five animals each. Two groups of male & female animals were infected with 100. 200 Fasciola gigantic a metacercaria and two groups were selected as uninfected control groups. All sheep were fed ad libitum with a mixture of alfa-alfa. wheat straw and barley, balanced for energy and protein content according to standard tables. Feed intake of each group was measured weekly and live weight gain of each group was recorded fortnightly. The results indicated that , there was no significant differences in body weight gain between the groups which recieved 100 metacercaria and control groups. But the body weight gains of groups whcih recieved 200 metacercaria decreased significantly from week 14 post infection. No differences were observed in feed intake of infected and control groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baluchi sheep
  • Body weight
  • Fasciola gigantic a