تعیین الگوی پروتئینی واریته های مختلف تراکوفایتون ورورکوزوم

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه ، جهت مقایسه آنتی ژن های پروتئینی واریته های ترایکوفایتون وروکوزوم ( Trichophyton verrucosum) ، 5 واریته از این قارچ با منشاء انسانی و حیوانی ، انتخاب شدند . ابتدا این قارچ ها بر روی محیط های اختصاصی کشت داده شده و در دمای 30 و 37 درجه سانتیگراد به مدت یک ماه نگهداری شدند . سپس برای تهیه عصاره پروتئینی ، قارچ های فوق در محیط سایوروی مایع کشت داده شد و از روش برادفورد ( Braudford method ) برای اندازه گیری میازن پروتئین استفاده شد . با استفاده از روش پلی آکریل ، با آمیدژل الکتروفورزیس ( SDS-PAGE) ، با ژل جداکننده 13 درصد و سیستم بافر غیر پیوسته ، تفکیک پرتئین ها صورت گرفت . برای رنگ آمیزی ژل ، از کوماسی بلو G250 استفاده شد که بعد از ثابت نمودن ، رنگ آمیزی و رنگ زدایی ژل ، باندهای مختلفی ظاهر شدند . از مایع رویی نمونه ها 14 باند پروتئینی با اوزان مولکولی 92250، 81280، 74990، 72440، 70790، 63100، 60000، 56890، 51880، 48420، 44150، 41680، 29150، 12730 دالتون مشاهده شد . بر اساس نتایج حاصله ، هیچ گونه اختلافی بین 5 واریته ترایکوفایتون وروکوزوم تحت آزمایش از نظر این پروتئین ها وجود نداشت . در محلول کلوئیدی رسوب نمونه ها نیز 16 باند پروتئینی مشاهده گردید که دو باند پروتئینی علاوه بر باندهای فوق نیز با وزن مولکولی 38020 و 34670 دالتون ظاهر گردید . در 5 واریته ، بین مایع رویی و رسوب نمونه ها ، در وجود دو پروتئین مذکور اختلاف دیده شد . بدین معنی که مایع رویی نمونه ها فاقد این دو پروتئین بود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In ordre to compare the proteins of Trichophytonverrucosum, five isolates of this fungus, which obtained from human and animals, were chosen. The fungi were cultured on the specicfic media and incubated at 30 and 37 For preparation of protein extracts, the fungi were cultured in sabouraud’s liquid medium and Bradford method was used to estimate the amount of protein, as well. protein analysis was carried out by using SDS-PAGE with 13% polyacrylamide resolving gel and a discontinious buffer system. Gel staining was done by Coomassie Blue G250 and different bands were observed. Protein Patterns were scanned with a Helena densitometer. Fourteen protein bands with different molecular weights (Dalton), including 92250, 81280, 74990, 72440, 70790, 63100, 60000, 56890, 51880, 48420, 44150, 41680, 29150, 12730, were Detected from the supematant of samples. In the pellet of samples, 16 protein bands were illustrated which were the same as above and the molecular weights of the two remainders were 38020 and 34670 Da. There were no differences between proteins of supemataant and pellet of five Trichophyton verrucosum isolates. It is concluded that the different varieties of Trichophyton verrucosum, in respect to their proteins patterns, are similar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dermatophyte
  • Protein
  • Trichophyton verrucosum