دوره و شماره: دوره 53، 3,4 - شماره پیاپی 1283، زمستان 1377 (- مجله دانشکده دامپزشکی) 
3. یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران

دکتر عسگر زینالی؛ دکتر جلیل وند یوسفی؛ دکتر محمود جعفری؛ دکتر علی بهگام؛ دکتر علیرضا آذرمندی؛ دکتر پرویز اهورائی


16. کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس

دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر محمدرضا متوسل الحسینی