مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندومتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه نمونه بافتی رحمی همراه با تخمدان مربوط از تعداد 40 رأس گوسفند نژاد ماکویی با توجه به سن و عدم وجود ضایعات آسیب شناسی تهیه گردید . مطالعه ریزبینی نشان داد که پراکندگی پلاسماسلها و ماست سلها اغلب در پیرامون غدد و قسمت عمقی آندومتر رحم بیشتر بوده و این پراکندگی سلولی در فصول بهار و تابستان بیشتر از فصول پاییز و زمستان می باشد، در حا لی که پراکندگی فیبروبلاستها درقسمتهای سطحی آندومتر و نیز کارانکولها بیشتر بوده و در فصول پاییز و زمستان نسبت به فصول بهار و تابستان افزایش معنی داری نشان می دهد ( 05/0 < P) . از نتایج حاصله چنین استنباط می شود که در فصل اول سال به علت کاهش تعداد چرخه های جنسی و تقلیل سطح هورمونهای جنسی ، بخصوص هورمون پروژسترون ، افزایش معنی دار در پراکندگی پلاسماسلها و ماست سلها موجب بالا رفتن دفاع عضو شده در حالی که در فصول آخر سال با لا رفتن سطح استروژن به دلیل اثرات میتوژنیک آن روی سلولهای استرومایی ، موجب افزایش معنی دار در پراکندگی فیبروپلاستها گردیده است . همچنین برسی های آماری در این مطالعه مشخص نمود که تغییرات یاد شده درنواحی مختلف آندومتر رحم بطور یکسان بروز کرده و در مراحل مختلف چرخه جنسی اختلاف معنی داری در پارامترهای مورد مطالعه مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study, uterus along with ovaries collected from 40 Malcoee (A sheep reared in west Azerbaijan of Iran) ewes, considering their ages, and health condition. Microscopic studies revealed that, mast cell and plasma cell distribution around the deeper portions of the uterine glands, comparatively were aboundant and their population were greater in spring and summer season compared to atumn and winter, whereas distribution of fibroblast in superficial portions of the endometrium as well as caruncles was greater. In aturnn & winter, compared to spring and summer, there was significant incraese in fibroblast count (P<0.05). The result of this experiment shared that, in first two season of year, because of reduced frequencies of oestrous cycle, and respect to that, reduced hormonal levels (specialy progesteron), Plasma and mast cell populations increased and elaborate the defense mechanism of uterus, whereas in to other season of year i.e., autumn & winter, because of healt sexual activity of sheep, and increased hormonal level, especialy estrogen, increased the defens mechanism. Increasement of estrogen level in this season, with reference to this mitogenic action on stromal cells, may be the reason for significant increased fibroblast populatin (P.<0.05) Statistical analysis showed that fore mentioned changes occur uniformly throughout endometrium of the sheep understudy, in different stages of oestrous cycle, and there were no significant difference, between parameters in different stages of oestrous cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytology
  • Endometrium
  • histomorphometry
  • Makoee
  • Oestrous cycle
  • sheep