بررسی آلودگی های کرمی دلفین ماهی ( Coryphaena hippurus) در آب های سواحل دریای عمان

نویسندگان

چکیده

این بررسی از اردیبهشت سال 1374 شروع و تا پایان فروردین سال 1375 بطول انجامید و در طی این مطالعه محوطه شکمی ، زیر پوست ، داخل عضلات و دستگاه گوارش 192 قطعه دلفین ماهی (Coryphaena hippurus ) از نظر آلودگی کرمی مورد استفاده قرار گرفت و چهارگونه انگل شامل : یک نوزاد سستود به نام دیپلوئوتوبوتریوم (Diplootobotrium spp) و دو گونه نماتود آنیزاکیس ( Anisakis spp) و هیستروتیلاسیوم آدونکوم (Hysterothylacium aduncum ) و یک گونه آکانتوسفال به نام سراسنتیس سوسیالیس ( Serrasentis socialis) مورد شناسایی قرار گرفت . در حفره شکمی ، سطح خارجی اندام های گوارشی ، داخل عضلات و زیر پوست ، 4/86 درصد از ماهیان مورد بررسی نوزاد دیپلوئوتوبوتریوم مشاهده گردید که میزان آلودگی در فصل پاییز ( 6/90 درصد) و زمستان ( 2/91 درصد ) بیشتر از فصل بهار ( 7/67 درصد) بوده است . شدت آلودگی نیز در فصل بهار کمتر از دو فصل پاییز و زمستان بود ( 05/5 < P) . آلودگی به مرحله نوزادی آنیزاکیس در محوطه بطنی ، زیر سروز معده ، سطح اندام های داخلی و خارجی عضلات 3/9 درصد ماهیان و آلودگی به هیستروتیلاسیوم آدونکوم در معده ، روده و مجاری لوزالمعده 9/22 درصد ماهیان مورد بررسی مشاهده گردید . آلودگی سراسنتیس سوسیالیس ( شکل بالغ ) فقط در یک مورد در روده مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Present survey was conducted between may 1995 to April 1996, to study the helminths infection of Dolfin fish (Coryphanea hippurus,. n = 192) in off shore of Oman sea. Four species of helmints were recognized throughout this study including, Dipplootobotrium spp (Plerocercoid), Hysterothylacium aduncun, Anisakis spp and Serrasentis socialis (Acanthocephala). The rate of infection with Diplootobotrium spp was 86.4% found in serosal layer of stomach, abdominal cavity in the muscle and under the skin. The infection rate in fall (90.6%) and in winter (91.2%) was more (P<0/05) than that in spring (76.7%). The infection rate with Anisakis spp was 9.3% found in the abdaminal cavity, liver, spleen in the muscles. The infection rate of was 22.9% found in the stomach, intestine and pancratic duct. There was only one adult form of Serrasentis socialis which was found in the intestine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dolphin fish (Corypheana hip Purus)
  • Helminths infection
  • Oman Sea