مشاهدات میکروسکوپیک الکترونی اسکنینگ همانکوس کونتورتوس بالغ ( نماتود)

نویسندگان

چکیده

مورفولوژی کرم بالغ همانکوس کنتورتوس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ مورد مطالعه قرار گرفت . یک محوطه دهانی کوچک با تیغه پشتی ، 6 عدد پاپیلی لبی داخلی ، 6 عدد پاپیلی خارجی ، 4 عدد پاپیلی سوماتیک و دو عدد فرورفتگی جانبی مربوط به آمفید در قسمت قدام انگل مشاهده گردیدن . پاپیلی های گردنی مشخص و خار مانند بوده و منفذ ترشحی نیز مشاهده گردید . کیسه جفتگیری کرم نر وسیع بوده ولب های جانبی آن شامل شعاع های بلند و باریک می شدند . بل پشتی ، کوچک و به طور غیر قرینه در مقابل لب جانبی سمت چپ قرار گرفته و شامل شعاع پشتی به شکل Y بود. در قسمت شکمی مخروط تناسلی ، ساختمان " O " یا پاپیلی شکمی مشاهده گردید . اسپیکول ها بلند بوده و هر یک در نزدیک به انتها دارای خار و نفذ بودند. وولوا در کرم ماده دارای یک پوشش به نام فلپ بوده و نیز منفذی مقعدی شامل یک لبه پشتی ساده و یک لبه شکمی عضلانی می شد . همچنین در دو طرف کناری دم ماده ، سوراخ های فاسمید مشاهده گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Scanning electron microscopy (SEM) was used to examine the surface ultrastructure of adult worms of Haemonchus contort us. They possessed a small bucall cavity with a dorsal lancet,6 internal labial papillae,6 external labial papillae, 4 somatic papillae and two lateral amphidal pits. The cervical papillae were prominent and spine-like. The excretory pore was present. The male bursa had elongated lateral lobes supported by long, slender rays; the small dorsal lobe was asymmetrically situated against the left lateral lobe and supported by a V-shaped dorsal ray. On the ventral aspect of the genital cone, the “0” or ventral papilla was observed. The spicules were long, each provided with a small barb and pore near its extremity. The vulva of the female was covered by a Lingui form process or flap and the anal pore had a simple dorsal rim and a muscular ventral rim. On the lateral sides of the female’s tail, phasmidal apertures were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haemonchus contort us
  • Morphology
  • nematode
  • Trichostrongylidae