یافته های سرولوژیکی لپتوسپیرائی در گاو در ناحیه ارومیه ، ایران

نویسندگان

چکیده

لپتوسپیروز یکی از مهمترین بیماریهای مشترک می باشد که به علت داشتن میزبانان مختلف حیوانات اهلی و وحشی ، انتشار جغرافیایی وسیعی در دنیا دارد.. عوامل بیماری می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم از حیوانات اهلی و وحشی به انسان انتقال یابد و در دو مرحله بالینی غیر ایکتریک و ایکتریک در انسان و حیوان ایجاد کند . نتایج آزمایشات وجود عامل بیماری را در بین جمعیت گاوهای منطقه نشان می دهد . دراین مطالعه ، از تعداد 427 نمونه سرمی گاو از مناطق مختلف ارومیه حدود 5/62 درصد نمونه ها مثبت بوده و تیتر سرمی گاو برابر یا بیشتر از 1:200 داشتند . بالاترین میزان مبتلایان ( 18 درصد ) را منطقه دیزج دول = A داشته و کمترین میزان ( 11 درصد ) از آ‹ منطقه قوشچی – انزل = D بوده است . از نظر آماری اختلاف بین منطقه و موارد مثبت و منفی سروتایپ منعی دار نبوده است ( 01/0 < P ) . نتایج آزمایشات عیارسنجی و سروتایپینگ وجود 4 سروواریته grippotyphsaa ، sejroe hardio ، canicola hondotruche ، Pomona را دربین گاوهای کانون های آلوده ناحیه ارومیه نشان می دهد . غالب ترین سروواریته شناخته شده در بین گاوها L.S.grippotyphsa بوده ( 3/25%) و کمترین میزان آلودگی ( 5/10%( مربوط به سروواریته L.S. Pomona می باشد . تعداد مبتلایان گاوی با بیش از یک سروواریته شناخته شده حدود 15/5 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Leptospirosis is one of the most important zoonotic disease spread all over the world with numerous reservoir hosts seen in wild and domestic animals. Etiologically, the disease can be transmitted to human through two ways of direct and indirect, and produces both icteric and non-icteric stages of infection.
In this study 427 serum samples collected from various area of Urmia for examination. The results of microscopic agglutination test (MAT) indicated that 62.5 percent were positive for leptospiral serotypes. Serum titers were equal or greater than 1:200 dilutions.
The most infection rate (18 percent) among cattles were in Dizejh-dol (A). Statistically, differences between area and positive and negatieve serotypes were not significant with (P<0.01). Four serotypes of leptospira including: L. interrogans (serovar. sejroe hardjo), L. interrogans (serovar. canicola hondotruche) and L. interrogans (serovar. Pomona) were detected in the region of urmia. Staistical analysis showed That the dominant serotype was L. interrogans (serovar. grippotyphosa) with the prevalence of 25.3 percent and the least infecting serotype was L. interrogans (serovar. pomona) (10.5 Percent). The percentage of infected cattle with more than one leptospira serotype was 5.15 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • interrogans
  • Leptospira Serovariety
  • leptospirosis
  • serology
  • Urmia