مطالعه ساختار ریزبینی و ریزبینی بعدی لوله گوارش در میگوهای ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان

نویسندگان

چکیده

ساختار بافتی لوله گوارش میگوی ببری سبز خلیج فارس و دریای عمان توسط استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت . معده کاردیاک با داشتن چین های کیتینی پشتی ، شکمی و جانبی ، دندان و مو محیط مناسبی برای انجام هضم مکانیکی است . معده پیلوریک توسط چینهایی به حفره پشتی و حفره شکمی تقسیم می شود که از حفره پشتی اکثر مواد غذایی به بخش گوارشی میانی حمل شده و حفره شکمی حاوی مواد آبکی و ذرات ریز غذایی است که قادرند به هپاتوپانکراس وارد و توسط آنزیمهای آن هضم و جذب گردند . بخش گوارشی میانی لوله طویلی است که هضم و جذب برخی مواد غذایی در آن انجام و مواد زائد را به صورت مدفوع دفع می نماید . ساختمان بافتی لوله گوارش در متن توصیف گردیده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Histological structure of the digestive tract of Pena us semisulcatus of Persian Gulf and Oman sea studied by stereo and light microscopy. The cardiac portion of the stomach is armed with dorsal, lateral and ventral chitinous ridges, teeth and hairs suitable for mechanical digestion . The pyloric stomach is divided by ridges in to an upper chamber through which most of the food passes in to midgut and a lower chamber containing only fluid and fine particles, which can enter to the hepatopancreas and digested with its enzymes and absorbed. Midgut is a long tube in which some digestion and absorbtion of food happened and the waste material eventually voided. The structure of the whole gut are described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestive tract
  • Oman Sea
  • Pena us semisulcatus
  • Pepsian Gullf
  • Stereomicroscopic