تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش پادتن درخشان با روش غیر مستقیم در تیلریوز بدخیم گوسفند

نویسندگان

چکیده

در این بررسی بالغ بر هزار رأس گوسفند در منطقه قرنطینه کشتارگاه فارس مورد مشاهده قرار گرفت که از این میان 126 رأس دام واجد علائم بالینی تیلریوز بدخیم گوسفندی انتخاب شدند که پس ازدتهیه گسترش های خونی در 92 رأس از آنها پارازیتمی مشاهده گردید . لذا به عنوان گروه آلوده به انگل نامگذاری شدند . به علاوه 1 رأس گوسفند سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند . آزمایش پادتن درخشان با روش غیر مستقیم بر روی 145 نمونه سرمی از سرمهای آلوده به انگل و غیر آلوده به انگل جهت پادتن ضد تیلریا لستوکاردی ( تیلریاهیرسی ) انجام گرفت . نتایج نشان می دهد که از 102 نمونه سرمی مثبت 29/85 درصد در رؤیت میکروسکوپی واجد تیلریا لستوکاردی بوده در حالی که از 43 نمونه سرمی منفی ، 63/11 درصد آلودگی انگلی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A survey was conducted on one thousand sheep in quarantine of Fars slaughter house. From this population, a group of 126 sheep with symptom of ovine malignant theileriosis were selected. the prep eared Blood smears showed that 92 sheep had
parasite Mie fluorescent antibody .The results showed that among parasitemia. Sensitivity and specificity of IFA in the diagnosis of 102 positive sera, 85.29% had theileria hirci with in their blood malignant theileriosis in sheep was determined 94.57% and smears while out of 43 negative IFA’S sera, 11.93% had 71.70% respectively.
addition, 19 healthy sheep were taken out as the control group.
A total of 145 sera from infected a and noninfected sheep were
tested for antibody against theileria lestoquardi (T. hirci) by indirect
In wich considered as the infected group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indirect fluorescent antibody test
  • Ovine malignant theileriosis
  • Theileria hirci
  • Theileria lestoquardi