بررسی فراوانی عفونت ناشی از روتاویروس در گوساله های 12-0 هفته در ارومیه

نویسنده

چکیده

در این بررسی به منظور تعیین درصد فراوانی اسهال های ناشی از روتاویروس در گوساله های 12-0 هفته درارومیه تعداد 116 نمونه مدفوع وسط آزمون الایزا ( Capture ELISA) و تعیین عیار روتاویروس در مدفوع مورد آزمایش قرار گرفت . در این تحقیق ازکیت های تجارتی الایزا – روتاکیت که حاوی آنتی بادی های منوکلونال است استفاده شد و بر اساس آن عیار روتاویروس که مولد اسهال در گوساله های خیلی جوان است در مدفوع اندازه گیری گردید . تحقیق حاضر نشان داد که 31 مورد از 116 نمونه از نظر روتاویروس الایزا مثبت گردید ( 7/26 درصد ) که همگی میزان جذب نوری مساوی یا بزگ تر از 125/0 در اسپکتروفتومتر داشتند . از این رو میزان عفونت ناشی از روتاویروس درگوساله های جوان حدود 26 درصد به دست آمد . درخاتمه مقایسه ای بین تستس های رایج در تشخیص اسهال روتاویروسی ، نظیر الکترون میکروسکوپی ، آگلوتی نیشن لاتکس و ایمونودیفیوژن روی پلی آکریلامید با تست الایزا از نتایج به دست آمده از کارهای دیگران و تحقیق حاضر به عمل آمد و نشان داده شد که آزمون الایزا جهت جستجوی روتاویروس در مدفوع نسبت به آزمون های رایج فوق دارای حساسیت و ویژگی بیشتری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

An investigation was Carried out in order to detect the frequency of clinical and sub clinical cases of entritis caused by rotavirus in calves up to 12 weeks of age. Commercial ELISA Rotakit was used. The resufits indicated 31 ELISA positive (26/7%) cases out of 116 faecal Samples studied. There was no significant difference in results between the sex and breed of the calves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • ELISA
  • Entritis
  • Rotavirus