بررسی ساختار پادگنی سالمونلا تیفی موریوم و کاربرد آن برای ردیابی عفونت های ناشی از این باکتری

نویسندگان

چکیده

این بررسی در سه مرحله انجام گرفته است . بدین ترتیب که در مرحله اول با تزریق پادگن های فرمالینه و حرارت دیده به خرگوش و بز با روش ایمونودیفوزیون ساختار آنتی ژنی سالمونلا تیفی موریوم و به دنبال آن ساختار آنتی ژنی اختصاصی این باکتری مشخص گردید . با خورانیدن تعداد مشخصی از سه سروتیپ تیفی موریوم ، دابلین و آبورتوس اویس به شش سر خرگوش در آنها سالمونلوز تجربی ایجاد نموده و سیر تکوین پادتن های رسوبی و نهایتاً امکان تشخیص سالمونلا تیفی موریوم از طریق آزمایش سرم مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت . در مرحله آخر تحقیق بر روی 2158 نمونه سرم اخذ شده از انسان و حیوانات با استفاده از پادگن حرارت دیده سالمونلا تیفی موریوم آزمایش ID انجام پذیرفت که نتایج زیر بدست آمد . از 1546 نمونه سرم مربوط به گاو تعداد 55 نمونه ( 55/3 درصد ) با روش ID دارای خط رسوبی بودند که ویژگی خط رسوبی 14 نمونه ( 9/0 درصد ) نسبت به سالمونلا تیفی موریوم درآزمایش جذبی تکمیلی به اثبات رسید . در گوسفند از تعداد 215 نمونه سرم اخذ شده 14 نمونه ( 51/6 درصد ) واکنش مثبت نشان دادند که ویژگی خط رسوبی 8 نمونه ( 72/3 درصد ) به اثبات رسید . از 59 نمونه سرمی مربوط به شتر یک نمونه دارای خط رسوبی همراه با ویژگی نسبت به سالمونلا تیفی موریوم بود.از 309 نمونه سرم اخذ شده از انسان 6 نمونه ( 94/1 درصد ) دارای واکنش مثبت بودند که ویژگی سه نمونه ( 97/0 درصد ) به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this research that was carried out for 4 years was to establish a special diagnostic method for identification of salmonella typhimurium infections via examining the human and animal sera. To approach this goal, this research was done in three steps: 1- Preparation of the anti S.typhimuriurn hyperimmunesera and preparation of specific aintibodies against this bacterium. Therefore two kinds of animals i.e goats and rabbits were immunized with heated and formalized antigens of S. typhimurium during over 300 days. Double immunodifusion (ID) test revealed that sera of immunized goats detected 8 precipitation arcs and sera of immunized rabbits detected 4 arcs against heated antigen of S.
typhimurium at maximum with these immune sera we detected specific antigenic structure of S. typhimurium. 2- Development of an experimental salmonellosis in rabbits with S. typhimurium, S. dublin and .S. abrotus ovis. In this experiment, we distincted infected rabbits with S. typhimurium from other infected rabbits with, S. dublin and S. abortus ovis by ID test. 3- Identificaton of S. typhimurium infection by examining human & animal sera. In this step, totaly 2120 sera samples of human (309 amples) & animals (1546 cattle, 215 sheep and 59 camel) were examined by ID test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antigenic structure
  • Immunodifusion
  • Salmonella
  • Salmonellosis