مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت ، PH، سوربات پتاسیم ، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات

نویسندگان

چکیده

تأثیرات PH ( 5، 75/5 ، 5/6 و 4/7 ) ، سوربات پتاسیم ( صف ، 15/0 ، 30/0 درصد ) ، نمک طعام ( 5/0 ، 5/1 ، 3 درصد) ، حرارت ( 15، 25 و 3 درجه سانتیگراد ) ، زمان ( تا 43 روز) و میزان اینوکولوم ( تا 105 ) روی لگاریتم احتمال درصد رشد یک سلول ( LP%) از سلولهای اینوکوله شده سالمونلا درمحیط آبگوشت ( Brain heart infusion broth ) با طرح ریزی فاکتوریل مورد مطالعه قرار گرفت . در شرایط مجموعه فاکتورهای صفر درصد سوربات پتاسیم ، نمک برابر و یا کمتر از 3 درصد ، حرارت برابر و یا بالاتر از 15 درجه سانتیگراد و PH برابر و یا بالاتر از 5 ، رشد اورگانیسم تحت تأثیر قرار نگرفته و حتی 1 تا 7 سلول سالمونلا توانست رشد نماید ( 2 تا 9/1 = LP%) . وقتی که به مجموعه فوق مقدار 15/0 درصد سوربات پتاسیم اضافه گردید، مقادیر PH برابر و یا بالاتر از 5/6 تأثیری در رشداورگانیسم نداشت ولی با کاهش مقدار PH به 75/5 ، تنها در شرایط حرارتی برابر با کمتر از 25 درجه رشد اورگانیسم متوقف گردید (51/1- تا51 /4- = LP%) . با کاهش PH به رقم 5 در مجموعه فاکتورهای فوق ، در شرایط حرارتی برابر یا بالاتر از 15 درجه و سوربات 15/0 درصد رشد تمام سلولهای اینوکوله شده در طول 43 روز نگهداری متوقف گردید ( 51/4- = LP%) . با افزایش مقدار سوربات پتاسیم به 3/0 درصد ، در شرایط PH برابر یا بالاتر از 5/6 و حرارت برابر بالاتر از 15 درجه ، رشد اورگانیسم تحت تأثیر قرار نگرفت بجز در شرایط حرارتی 15 درجه و نمک 3 درصد که رشد اورگانیسم به شدت کاهش پیدا نمود ( 51/3- = LP%) . در حالیکه با کاهش PH به رقم 75/5 وحرارت برابر51/1- یا بالاتر از 15 درجه ، دامنه رشد اورگانیسم به LP% برابر با 51/1- تا 51/4- کاهش پیدا نمود . در PH برابر با 5 و حرارت برابر یا بالاتر از 15 درجه و غلظت نمک برابر یا کمتر از 3 درصد نمک و 3/0 درصد سوربات پتاسیم ، رشد اورگانیسم در سول 43 روز به کلی متوقف گردید . به طور کلی مقدار LP% سالمونلا به طور معنی داری ( 003/0 < P ) به وسیله فاکتورهای PH ، حرارت ، سوربات پتاسیم و زمان نگهداری تحت تأثیر قرار گرفت ولی غلظت نمک به کار برده شده در این مطالعه تأثیر معنی داری در مقدار LP% اورگانیسم نداشت . با استفاده از این مدل تعداد سلولهای مورد نیاز برای شروع به رشد در دامنه مقادیر فاکتورهای مطالع شده ، قابل محاسبه می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The effects of pH (5, 5.75, 6.5,7.4), K-sorbate(KS, 0.0,0.15, 0.3%), NaC1(0.5, 1.5, 3.0%), temperature (T, 15, 25, 35C), time (D, up to 43 days) and inoculum (10-2105) on the log probability percentage (LP%) of one cell of S. typhimunum to initiate growth in brain heart infusion broth were evaluated in a factorial design study. At 0% KS with £ 3% NaCl, pH level ³ 5 and T of ³ 15CC did not affect the growth of organism and 1-7 cells of Salmonella inoculum could initiate growth in 1-13d (LP% 1.9 to 2). When 0.15% KS was added to the combination, pH levels of ³ 6.5 also did not affect the growth of organism, but reduction of pH value to 5.75, only at T £ 25 C the growth of organism was inhibited (LP% -1.15 to -4.15). At pH level of 5.0 with combination of T ³ 15CC and 0.15% KS, the growth of the all of inoculated cells were innibited after 43d (LP% -4.51). When the concentration of KS was increased to 0.3%, pH levels of ³ 6.5 and T of ³ 15CC, could not affect the growth of the organism except for 3% NaCI at 15 C, which the growth was strongly diminished (LP% - 3.51). Whereas by reduction of pH to 5.75 at T levels of ³ 15C, the range of LP% reached to -1.51 to -4.51 (strong inhibitory action). At pH level of 5.0 and T of ³ 15C with concentration of £ 3% NaCl and 0.3% KS, the growth of the organism was completely inhibited after 43d. Overall the LP% of Salmonella was affected significantly (P<0.003) by pH, T, KS and D but not by NaCI concentration used in this study. Regression equation was derived relating LP% to KS, NaCl, pH, T and D. From the equation the number of cells needed to initiate growth can be calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predictive Food Microbiology
  • salmonella grouth