بررسی سرواپیدمیولوژی بابزیا اویس درگوسفندان مناطق مختلف اقلیمی ایران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه به منظور بررسی سرواپیدمیولوژی بابزیا اویس در ایران نمونه های خونی از 1639 رأس گوسفند درچهار منطقه آب و هوایی مختلف شامل : منطقه یک سواحل دریای خزر ( استانهای گیلان و مازندران ) ، منطقه دو نواحی کوهستانی ( استانهای خراسان ، تهران ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، مرکزی ، چهارمحال بختیاری و اصفهان )، منطقه سه سواحل خلیج فارس ( استان خوزستان ) و منطقه چهار کویر مرکزی ( استانهای قم و سمنان ) جمع آوری گردید . در این بررسی برای تعیین پادتن بابزیا اویس از روش آزمایش پادتن درخشان غیرمستقیم استفاده شد . سویه بابزیااویس که گوسفند استان آذربایجان غربی جداگردیده بود، به بره طحال برداشته شده تلقیح شد . پس از ایجاد بیماری از بره طحال برداشته شده خونگیری به عمل آمد و خون با 10 درصد پارازیتمی جهت تهیه آنتی ژن استفاده شد . نتایج این بررسی نشان می دهد که از تعداد 1639 رأس گوسفند 36 درصد واجد تیتر سرمی مثبت بودند . از میان تعداد 1359 رأس گوسفند 98/38 درصد گوسفندان نر و 96/37 درصد گوسفندان ماده واجد تیتر سرمی مثبت بودند ، و از 1509 رأس گوسفند 87/38 درصد بالای دو سال سن و 9/35 درصد زیر دو سال سن واجد تیتر سرمی مثبت بودند . فراوانی آلودگی در مناطق یک ، دو ، سه و چهار آب و هوایی به ترتیب 93/15 ، 81/58 ، 04/12 ، 22/13 درصد می باشد . سطح آلودگی در منطقه دو در مقایسه با سایر مناطق بیشتر بود.( 0005/0 < P) .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A survey was carried out on the 1639 serum samples of sheep in four different geographical regions of Iran; Caspian Sea, Mountainous area, Persian Gulf, Central desert. A strain of B.ovis was isolated from west Azarbayjan inoculated to splenectomised lamb and the Blood obtained from the lamb contained about 10% infected erythrocytes used as antigen. Blood-antigen smears of B.ovis used to detect positive sera by indirect fluorescent antibody test, overal, 36% of samples were found to be positive for B.ovis. the antibody was detected in two age grouping of under and over two years age old, the infection rate was 35.9% and 38.87% respectively, the result indicated that 38.98% of ewes and 37.96% of rains were serum positive, the occurrance of infection in regions 1,2,3 and 4 were 15.93%, 58.81%, 12.04%, 13.22% respectively, these results sugqest that infection with B.ovis is wide spread throught Iran and prevalance of B.ovis in mountainous area was significantly higher than other regions (P<0/0005).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babesia ovis
  • Iran
  • Seroepidemiological