دوره و شماره: دوره 53، 1,2 - شماره پیاپی 1000149، مرداد 1377 (- مجله دانشکده دامپزشکی) 
بررسی شیوع دیروفیلاریازیس در سگهای شهرستان مشکین شهر شمال عرب ایران

دکتر حسین بکایی؛ دکتر ایرج مویدی؛ دکتر مهدی محبعلی؛ دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر ابوالحسن ندیم


بررسی روند رشد جنینی مفصل زانوی موش سوری در محیط کشت

دکتر غلامحسین شاهوردی؛ دکتر احمد حسینی؛ دکتر مجتبی رضا زاده؛ دکتر سعید کاظمی آشتیانی


مقایسه روشهای بیوپسی و آندوسکوپی در ارزیابی تغییرات دستگاه تناسلی مادیان در مراحل مختلف سیکل استروس

دکتر محمود بلورچی؛ دکترعلی افخمی روحانی؛ دکتر پرویز هورشتی؛ دکتر سیدعبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکتر پرویز اهورایی


جرب کوریوپتس بویس از گاو در ایران

دکتر موسی توسلی؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر سیامک زارعی


استرس و سیستم ایمنی

دکتر نعمت ا... خوانساری؛ دکتر محمدعلی راد


مطالعه تعیین معیار قابل ارجاع برای اندازه گیری IOP سگها در ایران

دکتر رسول روح الامین؛ دکتر محمد علی راد؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر سید جاوید ال داود


آناتومی دسته دهلیزی بطنی در قلب گربه اهلی

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر مینا تجلی؛ دکتر ابوالقاسم بنی عباس شهری