مطالعات تغییرات رشد تکاملی ستون مهره ای در زندگی پس از تولد شتر یک کوهانه

نویسندگان

چکیده

میزان رشد تکاملی پس از تولید ستون مهره ای به صورت کلی ، ناحیه ای و قطعه ای به همراه رشد تکاملی قسمت استخوانی مهره در تمام طول ستون مهره ای در شش گروه سنی شتر نر یک کوهانه شامل گروه های سنی نوزاد ، یک ساله ، 3-5/2 ساله ، 6-5/5 ساله و 10-7 ساله مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله نشان دهنده افزایش رشد طولانی و ناحیه ای ستون مهره ای از سنین پایینتر به سنین بالاتر میباشد . رشد تکاملی قطعه های مهره ای و قسمت استخوانی مهره از یک مرحله سنی به مرحله سنی دیگر و همچنین در هر ناحیه از ستون مهره ای نسبت به ناحیه دیگر ستون مهره ای میزان رشد طولی متفاوتی را نشان می دهند که خود حاکی از تغییرات روند رشد تکاملی ستون مهره ای در سنین مختلف پس از تولد می باشد . افزایش طول کلی ستون مهره ای از شتر نوزاد به شتر 10-7 ساله به میزان 26/2 مرتبه می باشد و ناحیه گردنی بیشترین طول ناحیه ستون مهره ای را به خود اختصاص می دهند و کمترین طول ناحیه ستون مهره ای به ناحیه خارجی مربوط می شود که پس از ناحیه گردنی بترتیب نواحی سینه ای ، دمی ، کمری و خارجی قرار می گیرد . بطور کلی بلندترین طول قطعه مهره ای و قسمت استخوانی مهره مربوط به ناحیه گردنی ستون مهره ای بوده ، در حالیکه کوتاهترین طول قطعه مهره ای و قسمت استخوانی مهره در ناحیه دمی ستون مهره ای واقع شده است .

عنوان مقاله [English]

Postnatal growth changes of the vertebral column in one humped male camel (Camelus dromedaries)

چکیده [English]

Total, regional and segmental growth rate of vertebral column
were studied during the postnatal life of 30 male camels. These
animals were into five groups of neonate, 1 y, 2.5-3y, 4-4.5y,
5.5-6y and 7-10 years divided. The results revealed that, although
the growth rate was higher in younger animals than the older ones,
but it was not constant in an regions and it was varied according to
the age of animals. Increase in total length of vertebral column was
2.26 times in 7-10 years old camel compared to the neonate
animals. The cervical region of the vertebral column was the
longest, followed by thoracic, coccygeal, lumber and sacral region
respectively in all age groups. The longest and the snortest
vertebral segments and also osseous part of vertebral segments in
each region have been documented in the text of article.