بروز یک مورد سپتمی سمی ناشی از آئروموناسهای متحرک در ماهیان اسکار وارداتی – جداسازی ، شناسایی و بیماری زایی

نویسندگان

چکیده

در بهار سال 1375 یک مورد سپتمی سمی باکتر یایی در تعدادی از ماهیان اسکار(ASTRAONOTUS OCELLATUS) زینتی وارداتی در یکی از آکواریومهای اطراف تهران بوقوع پیوست. ماهیان مبتلا دچار بیحالی، بی اشتهایی ،کمخونی ،تورم شکم،اگزوفتالمی و کاتاراکت بودند.از نظر داخلی میزان زیادی مایع آسیتی خونی د رمحوطه شکمی تجمع یافته و پرخونی یا خونریزی در اندامهای داخلی بویژه کبد،کلیه و صفاق و نیز لکه های قهوهای تیره سرسنجابی در سطح کبد قابل مشاهده بود.بعلاوه کلیه ها بزرگ و تیره و دچار نکروز مایعی شده بودند.مطالعه باکتری شناسی از ماهیان مبتلا منجر به جداسازی و شناسایی یک نوع باکتری گردید که ازنظر مشخصات مرفولوژیکی،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی می توان آن راتحت عنوان ائرومانوس ورونی بیووار سوبریا (A.veronili bivar sobria)معرفی نمود. این پاتوژن در شرایط تجربی و به روشهای حمام و تزریق داخل صفاقی برای ماهی حوض(5-2 گرمی ) در 22-20 درجه سانتیگراد بیماریزا بود. در این مطالعه نقش عوامل احتمالی درگیر در بروز این عفونت و بیماری ائرومونیازیس در ماهیان بحث شده است.

عنوان مقاله [English]

Occurrence of a motile Aeromonas Septicaemia in the imported ornamental fish, oscar (Astronotus ocellatus): Isolation, characterization and pathogenicity

چکیده [English]

A bacterial septicaemia occurred in 3-female oscars (Astronotus
ocellatus) of about 2-year old held in 300l freshwater aquaria in
south Tehran. The external signs of infected fish consisted of
lethargy, anaemia, distension (clinical dropsy), exophthalmia and
cataract. Internally there was a large amount of red-ascitic fluid
accumulated in the abdominal cavity with haemorrhages/
hyperaemia of internal organs, in particular, liver kidney,
peritoneum as well as the presence of dark-brown dots on the
surface of liver. Kidney was enlarged and undergone liqufactive
necrosis. The bacterio logical examination resulted in isolation of
single and pure Gram negative rod bacterium in which biochemical
and physiological characters resembles of Aeromonas veronii
biovar sobria. Experimentally, this isolate was relatively virulent to
goldfish of 2-5g at 20-23C. More details of condition such as
histopathological features and possible predisposing factors are
given in the text.