مطالعه سرواپیدمیولوژیک fiv در گربه های ارجاعی به بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

نارسایی سیستم ایمنی گربه ها در پی آلودگی به نوع لنتی ویروس از خانواده رتروویریده صورت می گیرد و مشابه آلودگی به ویروس ایدز (HIV) Human Immunodificiency virus در انسان است. ویروس fiv((feline immunodeficiency virus اولین بار در سال 1986 در آمریکا از گربه ای در یک مرکز پرورش گربه ها شناسایی و جدا شد. از آن پس در بسیاری از کشورها مطالعات همه جانبه ای پیرامون این ویروس و چگونگی عوارض و بیماریزایی آن صورت گرفته است.
براساس بررسیهای انجام شده در این مطالعه که با همکاری دانشگاه هوکایدوی ژاپن صورت گرفت،از بین 123 نمونه سرم گربه ها ی مورد آزمایش(ارجاعی به درمانگاه و بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)، دو گربه (6/1درصد) که دارای نشانه های بالینی((ایدز)) گربه ها بوده اند، در آزمایشهای الایزا (ELISA)(Enzyme-linked immunosorbent assay) و ایمونوبلات Immunoblot (western blot) واکنش مثبت نشان دادند. تا آنجا که نگارندگان اطلاع دارند، این اولین گزارش آلودگی گربه های تهران به ویروس fiv است که براساس مطالعات سرواپیدمیولوژیک درایران انجام گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Seroepidemiologic study of FIV in cats refered to small animal teaching hospital, faculty of veterinary medicine , university of Tehran, Iran

چکیده [English]

The Feline Immunodeficiency virus (FIV) is a Lentivirus initially
isolated from a cat of a cattery in the U.S.A (1986). The virus is
similar in it's characters to Human Immunodeficieny virus (HIV)
FIV exists endemically between domestic cats and has been
recogniced in many countries. However, the incidence and
prevalence status of F1V have not been reported yet in Iran. On the
basis of present study; among 123 blood samples collected,
randomly, from the cats refered to Small Animals Teaching
Hospital of Tehran University and tested for FIV by ELlSA and
Immunoblotting techniques (performed in the Institute of
Immunological Sciences, Hokkaido University, Sapporo, japan)
only two cats (1.6%) have shown positive reactions. This is the first
report of FIV infection from lran.