شیوع انگلهای کرمی در شرایط مختلف مدیریتی

نویسندگان

چکیده

در طول سالهای 1994 و1996 بررسی ای برروی انگلهای کرمی مرغ خانگی در فیصل آباد پاکستان صورت گرفت.مطالعه مزبور نشان داد که آلودگی نماتودها در جوجه های گوشتی و طیور محلی شیوع بالا دارد.asacaridia galli وگونه Heterakis در هردو گروه طیور مورد مطالعه با شیوع بالا مشخص گردیدند.syngamus tracheae و گونه capillaria نیز در هر گروه مشاهده شدند.گونه racllietina تنها سستودی بود که در مورد گروه طیور مورد بررسی،پیدا شد.posharmosamiim commutatum (ترماتود) فقط در مرغان محلی رخداد پیدا نمود.

عنوان مقاله [English]

Prevalence of helminth parasites of poultry under different managemental conditions

چکیده [English]

A survey of helminth parasites of domestic fowl carried out
in Faisalabad (Pakistan) between 1994 and 1996 showed a
high prevalence of nemaodes infestation in broiler and
local poultry. Ascardia galli and Heterakis spp. were more
prevalent in both groups of birds. Syngamus tracheae and
Capillaria spp. were also present in both groups .
Raillietina spp. were the only cestode found in both the
groups of birds. Postharmostomum commutatum
(trematode) was occurred only in local fowl.