مطالعه میکروسکوپ نوری و الکترونی حلق و مری ماهی بنی

نویسندگان

چکیده

مطالعه ماکروسکوپیک حلق و مری ماهی بنی نشان داد که حلق اندامی قیفی شکل با میانگین طول 29/0 27/1سانتی متر می باشد. در مدخل و اطراف آن دو استخوان حلقی که بر روی هر یک سه ردیف دندان حلقی با آرایش 50302-20305 قرار دارد. مری ماهی بین بیز اندامی عضلانی کوتاهی با میانگین طول 12/0 02/0سانتیمتر بوده و دارای دو اسفکنتر قدامی (حلقی-مری ) وخلفی( مرئی – حباب رودهای) می باشد. در انتهای خلفی مری مجرای کیسه شنا باز می شود. مطالعات میکروسکوپیک نشان داد که مخاط حلق دارای کریپتهای عمیق و مخاط مری دارای چینهای طولی اولیه و ثانویه می باشد.بافت پوششی مخاط حلق و مری از نوع سنگفرشی مطبق شاخی نشده است که سلولهای موکوسی،سلولهای جامی شکل و جوانه های چشایی در آن مشاهده گردید.غدد موجود در دیواره حلق و مری از نوع آسینی منشعب موکوسی که در عمق و جوانب کریپتها قرار دارند. غدد مری در ناحیه انتهایی و در محل باز شدن مجرای کیسه شنا از نوع سروموکوسی می باشند.طبقه عضلانی حلق و مری از نوع مخلطط و در جهت طولی (داخلی ) و حلقوی (خارجی) آرایش دارند.مطالعات الکترون میکروسکوپ نشان داد سلولهای غدد موکوسی حلق و مری سلولهای استوانه ای بلندی هستند که اعظم سلولهای موکوسی، سلولهای قاعده ای قرار دارند.همچنین در مطالعات میکروسکوپ الکترونی، در راس سلولهای قاعدهای تجمعی از مواد موکوسی مشاهده گردید. بنظر می رسد که این سلولها می توانند به سلولهای ترشحی موکوسی متمایز شوند. در سطح سلولهای موکوسی آسینی ها ، سلولهای سنگفرشی نیز قرار دارند.

عنوان مقاله [English]

Light and electron microscopic studies of phyarynx and osophagus of Barbussharpyi fish