بررسی روند رشد جنینی مفصل زانوی موش سوری در محیط کشت

نویسندگان

چکیده

برای مطالعات اثرات احتمالی حرکت بر روی رشد مفصل جوانه اندام جنینهای 15 روزه موش پس از جداشدن به محیط کشت منتقل و به مدت یک تاشش روز در انکوباتور تحت شرایط دمای 37 درجه سانتی گراد و 5 درصد دی اکسید کربن کشت داده شدند محیط کشت هر 24 ساعت یکبار تعویض گردید به دنبال آن نمونه ها با محلول بوئن تثبیت شده و پس از مرحله آماده سازی و تهیه بلوک پارافینی به طور سریال برش و با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند نتایج نشان میدهد که در نمونه های کشت شده سلولهای خط مفصلی به جای تشکیل حفره تبدیل به سلولهای شبه فیبروبلاستی و یا غضروفی می شدند ساختمانهای داخل مفصل و کپسول مفصلی نیز در شرایط محیط کشت تشکیل نمی شود از این مطالعه می توان استنتاج نمود که شرایط محیط کشت و عدم حرکت می تواند رشد مفصل و ساختمانهای داخلی آنرا تحت تاثیر قرار دهد .

عنوان مقاله [English]

A survey of embryonic development of swissmice knee joint in vitro

چکیده [English]

In order to study the development of knee joint in absence of
movement; mouse limb buds were separated from 15 days old
embryos and cultured in Ham's F-IO medium conditioned with
37°C and 5% CO2 for 1 to 6 days. The medium was renewed every
24h during incubation. After 6 days, specimens were fixed by
Buin's fluid, embedded in paraffin wax, serially sectioned and
stained with H&E. The results indicated that, the mesenchymal
cellsof joint interzone were differentiated to fibroblast like cells and
chondrocytes rather than lossing to form joint space. The
intra-articular structures and joint capsules were also failed to
develop in culture condition. In conclusion it can be postulated
that, the absence of movement and in vitro conditions could affect
the joint development and its intra-articular structures.