ارزش اندازه گیری برخی از آنزیمها و کراتینین مایع آمنیوتیک گوسفند به عنوان شاخص سن و تکامل جنین

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات برخی پارامترهای بیو شیمیایی در سنین مخالف جنین گوسفند 110 نمونه مایع آمینوتیک جنین گوسفند در سنین مختلف (کمتر از یک ماه تا پنج ماه ) مورد آزمایش قرار گرفته و میزان کراتینین ، کراتین کیناز ، فسفاتاز قلیایی ، آسپارتات آمینوترانسفراز ، لاکتات دهیدروژناز و آرژیناز آنها اندازه گیری شد با افزایش سن کراتینین مایع آمینوتیک افزایش معنی داری نشان داد کمترین میزان کراتینین مایع آمینوتیک در سن کمتر از یک ماه و بیشترین آن در سن 4 تا 5 ماه بود با افزایش سن جنین آنزیمهای LDH ،AST،ALP،CK و آرژیناز مایع آمینوتیک هیچ طرح خاص معنی داری را نشان ندادند نتیجه کمی این تحقیق نشان می دهد که بهترین فاکتور بیوشیمیایی برای تعیین سن و مرحله تکاملی جنین گوسفند کراتینین مایع آمینوتیک است .

عنوان مقاله [English]

Significance of measuring some enzymes and creatinine of amniotic fluid as an indicator of fetal age and development in sheep

چکیده [English]

In this study 110 samples of amniotic fluid of sheep at different
stage of pregnancy were assessed for creatinine (CR), alkaline
phosphatase (ALP), aspartate aminotransferase (AST), creatin
kinase (CK), lactate dehydrogenase (LDH) and arginase. Significant
increase (p<0/01) in CR with increase in the age of fetus was
observed. The lowest CR concentration was at less than one
month old fetus and highest value was at 4-5 month old. No
specific pattern was observed in LDH, AST, ALP, CK and arginase
due to the age of fetus. In this case of enzymes, the lowest value
were observed at less than one month old and the highest at 4-5
months old. However no significant pattern was seen in the
enzymes at different ages. It is concluded that the best biochemical
factor for determination of the age and development stage of
sheep fetus is amniotic fluid CR.