مطالعه بافت شناسی تکامل سم در گوسفند

نویسنده

چکیده

به منظور مطالعه ریزبینی مراحل تشکیل سم در گوسفند تعداد 16 جنین سالم گوسفند با سنین مختلف بلافاصله پس از ذبح مادرانشان در کشتارگاه جمع آوری گردید.سپس برشی سهمی میانی به هر یک از انجام روشهای داده شده و نمونه ها ی بلافاصله در بافر فرمالین 10 درصد قرار داده شد.پس از انجام روشهای معمول آزمایشگاهی مقاطع پارافینی به ضخامت 6 میکرون تهیه و با هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی وبا میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصله نشان داد که سم ابتدا پوستی مشابه پوست سایر نواحی بدن دارد.سپس اولین تغییر در لایه زاینده اپیدرم پوست این ناحیه حادث می شود این تغییر منجر به تشکیل لایه داخلی دیواره و پاپیلای کف و پاشنه می شود.
سپس لایه های مذکور شروع به ایجاد لایه های سطحی تر سم را می نمایند،به طوری که اپیدرم لایه ای تاج و بالایی دیوار تشکیل لایه میانی دیوار را می دهند.این لایه از جنس کراتین سخت است و اپیدرم سازنده این لایه فاقد لایه گرانولوزا و دانه های کراتوهیالین است.لایه توبولار خط سفید از اپیدرم پایینی دیوار تشکیل می گردد.اپیدرم در این ناحیه واجد لایه گرانولوزا و بالطبع دانه های کراتوهیالن است. لایه توبولار بقیه قسمتهای سم از اپیدرم یا پیلار همان نواحی تشکیل می شود.آخرین لایه ای که قبل از تولد به وجود می آید لایه خارجی است که از یک لایه بافت شاخی نرم تشکیل شده و به طور کامل سطح سم را می پوشاند.این لایه از اپیدرم یا پیلارپوست تاج ساخته می شود.

عنوان مقاله [English]

Histological study of the hoof development in sheep

چکیده [English]

In orde r to study of the hoof development in sheep . 16
Healthy sheep embryos with different ages immediately
after slaughters of their mothers in slaughter house were
collected hooges were cut half sagitilly and fixed in 10%
buffered formalin.Routine histologic processes were used
and 6µ thick paraffin sections were stained by
haematoxylin-eosin method and studied under light
microscope.the hoof has covered by the real skin at first.
The primary changes will be seen on the stratum
germinatvum of the hoof skin, which caused to formation
of the tunica interna of the wall and the papillary layer of
the sole and heel. The more supperficial layers were then
made by them, so that the tunica media of the wall were
made by the epidermis of the corium and upper of the
wall. It made up of hard keratin, thus the manufacturing
epidermis of this layer were devoided of the stratum
granulosum and keratohyalin granules.The tubular layer
of the white line were made by the lower epidermis of the wall. The papillay layers of other parts of the hoof were
made by the papillary epidermis of the same parts. The last
layer were made before birth was the tunica externa. This
layer were made by the papillay epidermis of the periople
skin.