بررسی شیوع دیروفیلاریازیس در سگهای شهرستان مشکین شهر شمال عرب ایران

نویسندگان

چکیده

در منطقه مشکین غربی که کانون بومی کالاآزار ، در شمال غربی ایران است دیروفیلاریازیس در سگ نیز آلودگی انگلی است که درصد بالایی از سگها به آن آلوده می باشند . این مطالعه وضعیت آلودگی سگهای صاحبدار (گله) منطقه مذکور را به این انگل نشان می دهد . در این مطالعه مقطعی در تابستان سال 1371 از تعداد بیش از 6000 سگ در منطقه ، بطور تصادفی 300 نمونه خون اخذ گردید که با استفاده از تهیه گسترش ضخیم از خون محیطی 286 نمونه ازنظر وجود میکروفیل ( و تعداد آن در نمونه) مورد بررسی قرار گرفت و شیوع آلودگی بر اساس سن ، جنس و رنگ موی بدن و فاکتور مهم ابتلا به لیشمانیوز احشایی توصیف گردید و برای تایید نوع انگل از بعضی از نمونه های آلوده کالبد گشایی گردید . بر اساس بررسی میکروفیلرهای دیده شده در گسترش خون سگها ، عامل دیروفیلاریازیس سگها در این منطقه دیروفیلاریاایمی تیس بوده و میزان شیوع آلودگی 6/34 درصد ( cl=34/49 – 34-71) بوده که البته در جنس نر و ماده اختلاف شیوع معنی دار نبود. همچنین بین رنگ موی روشن و تیره نیز از نظر ابتلا اختلافی دیده نشد اما با افزایش سن میزان شیوع از 4/18 درصد در سگهای 3-1 سال به 8/56 درصد در سگهای 10 سال به بالا می رسد ( p<0/05) در سگهای مبتلا به کالاآزار 3/38 درصد و در سگهای سالم از این نظر 34 درصد گزارش می شود ( NS). نظر به اینکه نمنه گرفته شده نماینده تمام سگهای منطقه است این مطالع نشان می دهد که حدود یک سوم سگها در این منطقه آلوده به دیروفیلاریا هستند و چون حفظ دامداری وابسته به وجود سگهاست این آلودگی ممکن است عوارض مهمی در سگهای گله ایجاد نماید که در اقتصاد منطقه نقش بسیار مهمی دارند .

عنوان مقاله [English]

A study of dirofilarisis prevalence in dogs in Meshkinshahr area, Northwest Iran

چکیده [English]

In the endemic focus of Kala-azar, in Meshkin Shahr area, dog
dirofilariasls Is a metazoan infestation with high endemicity. This
study was carried out to indicate prevalence of dirofilariasis in dogs
in that district. By using cluster sampling method, from 6000 dogs,
300 dogs were selected by cluster sampling and samples were
examined for the presence of microfilaria. We examined tick
smear layer of blood sample from 286dogs (14 smears were lost in
different stages of survey) all smears were tested using light
microscopic examination. Microfilaria of Dirofilaria immitis in
microscopicexamination ofsamples were found in 34.60% (CI,
34.49-35.71) of samples. Positivity rates were not different in
male and female dogs but the significant in various age groups, with
the lowest rate (18.4%) in dogs 1-3 years old. The positivity in
aged dogs (Older than 10 years) was the highest (56.8%). It is
concluded that there were apprOXimately 2000 infected dogs in
the villages of the study area. As the sample is reprensentative of
the dog population in the area, it is concluded that almost one third
of dogs are in fected in this area. This may have untoward effects
on the economy of the area which is based on sheep rearing in
which dogs play important role.