آناتومی دسته دهلیزی بطنی در قلب گربه اهلی

نویسندگان

چکیده

آناتومی و بافت شناسی دسته دهلیزی بطنی در 10 قلاده گربه بالغ (5 نر و 5 ماده ) به طور مبسوط مطالعه گردید. تنه دسته بطنی، ادامه مستقیم گره دهلیزی بطنی، بدون وجود مرز مشخصی بین گروه و دسته بود .اندازه دسته دهلیزی بطنی در گربه های نر عبارت اند از 24/6 میلی متر طول 27/0 میلی متر عرض و 65/0 میلی متر ضخامت، در حالیکه در گربه های ماده این اندازه ها عبارت بودند از 75/4 میلی متر طول ، 22/0 میلی متر عرض و 55/0 میلی متر ضخامت. میانگین عرض شاخه راست دسته دهلیزی بطنی، در گربه های نر 24/0 میلی متر و در گربه های ماده 22/0 میلی متر بود.میانگین عرض شاخه چپ دسته دهلیزی بطنی در گربه های نر 46/0 میلی متر و گربه های ماده 41/0 میلی متر بود. همچنین، طول شاخه چپ دسته دهلیزی بطنی در گربه های نر 60/6 میلی متر و در گربه های ماده 63/5 میلی متر بود. از لحاظ بافت شناسی الیاف دسته دهلیزی بطنی بصورت دسته های سازمان یافته ای به نظر می رسیدند که بوسیله دیواره های فیبروزی ظریفی از یکدیگر جدا شده باشند. از لحاظ شکل، سلولهای دسته دهلیزی بطنی، بیضی شکل با سیتوپلاسم روشن و هسته مرکزی بودند.اندازه این سلولها کوتاهتر و پهن تر از سلولهای میوکارد بودند و رنگ پذیری کمتر ی از آنها داشتند.میوفیبریلها در کناره های سلولها قرار داشتند و یک منطقه شفاف بزرگ در اطراف هسته وجود داشت که محتوی مقدار زیادی گلیکوژن بود . این سلولها تخطط عرضی ضعیفی نشان می دادند و در تماسهای بین سلولی آنها، دیسک پلکانی یا اینتر کالیتد دیسک وجود نداشت.

عنوان مقاله [English]

The anatomy of the atrioventricular bundle in the heart of domestic cats (Felis catus)

چکیده [English]

the detailed anatomy and histology of the atrioventricular
bundle (AVB) was studied in 10 adult cats (5 males and 5
females). The trunk of the atrioventricular bundle was a
direct continuation of the atrioventricular node (AVN) with
no sharp line of demarcation between node and the bundle.
The AVB of the male cats measured 6.24 mm in length,
0.27 mm in width and 0.65 mm in thickness, while in the
female cats it was 4.75 mm in length , 0.22 mm in width
and 0.55 mm in thickness. The mean width of the right
bundle branch (RBB) in male cats was 0.24 mm, while in
the female cats it was 0.22 mm. The mean width of the left
bundle branch (LBB) in the male cats was 0.46 mm, while
in the female cats it was 0.41 mm. Also the length of LBB
in the male cats was 6.60 mm, while in the female cats it
was 5.63 mm. Histologically, the fibrous of the AVB
appeared to be organized into fascicles separated by fine
fibrous septa. The cells of the AVB were ovoid in shape
with light cytoplasm and a central nucleus. The size of
these cells were shorter and broader than working
myocardial cells and stained paler than them. Myofibrils
were located at the periphery of the cells and a large
perinuclear clear zone that contained a large amount of
glycogen were present. These cells showed faint cross
striations and there was no intercalated disc at
intercellular connections.