آماس حاد شیمیایی پرده سینوویال و کپسول مفصل بخلق با تزریق روغن تربانتین و جنتامایسین در تک سمیها

نویسندگان

چکیده

مشاهده بالینی و تغییرات ماکروسکوپی و میکروسکوپی آماس آحاد شیمیایی مفصل بخلق با تزریق روغن تربانتین و جنتامایسین در 4 راس تک سمی (الاغ) بین 5-2 سال سن 200-150 کیلوگرم وزن داشتند ثبت گردید دمای موضع حس درد اندازه گیری محیط مفصلی و وزن گیری در اندم حرکتی دست راست و پای چپ ثبت شد حیوان شماره 1 با تزریق 2/0 میلی لیتر روغن تربانتین همراه با 8/0 میلی لیتر جنتامایسین در مفصل بخلق دست راست و پای چپ ارتریت ایجاد گردید در حیوان شماره 2 باتزریق 1/0 میلی لیترتربانتین و 9/0 میلی لیتر جنتامایسین بخلق دست راست به طوریکه در حیوان شماره 3 با استفاده از 1/0میلی لیتر روغن تربانتین همراه با 1 میلی لیتر جنتامایسین که در بخلق دست راست و 2/0 میلی لیتر روغن تربانتین همراه با 8/0 میلی لیتر جنتامایسین در بخلق پای چپ تزریق شده بود آرتریت ایجاد شد در حیوان شماره 4 با استفاده از 1/0 میلی لیتر روغن تربانتین همراه با 9/0 میلی لیتر جنتامایسین در بخلق دست راست آرتریت ایجاد شد و مورد ارزیابی بالینی قرار گرفت تغییرات ماکروسکوپی در حیوانات شماره 1 و 2 روز پنجم بعد از تزریق و در حیوانات شماره 3 و 4 بعد از روز بیست و یکم پس ازتزریق ثبت گردید شدت ورم و لنگش یک روز پس از تزریق در حیوان شماره 3 در مقایسه باشماره 1 و2 و حتی 4 قابل توجه بود دمای موضع و درد شدید در آزمون خم کردن مفصل و خروج ترشحات در روز پنجم حیوان شماره 3 در مقایسه با حیوانات دیگر معنی دارتر بود وجود واکنش اگزوداتیو در بخش خلفی مفصل و واکنش آماس فیبرینی در سرتاسر سطوح سینوویالی از تغییرات عمده ماکروسکوپی در حیوانات شماره 1 و 2بود به طوری که ملتهب ترین پرده سینوویال ، اکسودای فیبرینی و شرابه های فیبرینی به همراه خونریزی و ضخیم شدن پرده سینوویال و تخریش غضروف مفصلی از تغییرات برجسته ماکروسکوپی حیوان شماره 3 بود که ثبت گردید در حیوان شماره 4 واکنش آماس فیبرینی در سطوح سینوویالی مشاهده گردید آماس خفیف پرده سینوویال و نفوذ فراوان لنفوسیتها ماکروفاژها و سلولهای پلاسما از مشخصات تغییرات ماکروسکوپی درحیوانات 1 و 2 بود در صورتیکه آماس حاد پرده سینوویال همراه با هیپرپلازی و هیپرتروفی در حیوان شماره 3 مشاهده گردید .

عنوان مقاله [English]

Induced acute chemical inflammation of synovial membrane and fetlock joint capsule by injecting turpentine oil and gentamycin in equine

چکیده [English]

Clinical observations with gross and microscopic changes of acute
chemical inflammation of fetlock joint by injecting turpentine oil
and gentamycin in 4 donkeys 2 to 4 years of age and 150 to
200kg/BW were recorded. The animals coordination, pain at the
site of injection, local heat joint circumferences and weight bearing
after inducing arthritis in fetlock forelimb and hind limb were noted
down. O.2ml of turpentine oil and O.8ml of gentamycin was
injected to the right forelimb and left hindlimb fetlock joints of
animal NO.1 Whereas 0.1 ml of turpentine oil and O.9ml of
gentamycin injected to the right forelimb of animal No.2. Injection
of 0/1 ml of turpentine oil with 1ml of gentamycin combination to
the right forelimb and 0/2ml of the turpentine and 0.8ml of
gentamycin to the left hindlimb of animal No.3, whereas 0.lml of
tupentine oil and 0.9ml of gentamycin to the right forelimb of
animal No 4 to record clinical, gross and microscopic changes in
animal No.1 and 2 after 5 days and in animals NO.3 and 4 after 21
days of post injection. The severity of inflammation, swelling and
lameness were quite evident in animal No.3 after a day of injection
as compared to No.1, 2 and 3. Local heat, pain at the site with
positive flexion test and oozing of exudate at the site of injection on
5 days of injection in animal No 3 was quite significant Exudative
reaction at the posterior aspect of fetlock with fibrinous
inflammation of synovial layer considered to be the major gross
changes in animals No 1 and 2, Synovitis, exudative fibrinous and
synovial pouch, with petechial haemorrhage end increased in
thickness of synovial layer and erosion of joint cartilaqe were
considered to be the major gross changes of animal No.3.
Fibrinous inflemmative reaction of synovial surface was observed in
animal NO.4. The mild inflarnmativa reaction with infiltration of
lymphocytes, macrophaqes and plasma cells was observed in
animals NO.1 and 2, where as hyperplasia and hypertrophy of
synovial layer were characteristic microscopic changes in animal
No.3.