بررسی اثرات گرسنگی و غذا خوردن بر حجم و ترکیبات تراوشی شیردان در گوسفندان

نویسندگان

چکیده

در این بررسی تعداد 10 راس گوسفند نر نژاد آمیخته ایرانی که از لحاظ سن و وزن تقریباً یکسان بودند استفاده شد پس از ایجاد کیسه شیردانی به روش گراسکف اثرات گرسنگی و غذا خوردن بر حجم و ترکیبات تراوشی شیردان ارزیابی گردید نتایج به دست آمده نشان داد که در حالت گرسنگی میزان حجم تراوشی اسیدیته تام و غلظتهای پتاسیم و پپسین در مقایسه با میزان پس از غذا خوردن کاهش چشمگیری داشت در حالیکه میزان PH و غلظت سدیم تراوشی افزایش معنی داری را نشان داد در مجموع 60 دقیقه پس از غذا خوردن میزان حجم تراوشی اسیدیته تام و غلظتهای پتاسیم و پپسین تا زمان پایان آزمایش نسبت به حالت گرسنگی از افزایش معنی داری برخوردار بودند اما در همین زمان میزان PH و غلظت سدیم به طور معنی داری کاهش یافت غلظت کلر تراوشی با وجود افزایش در زمانهای مختلف پس از غذا خوردن اختلاف معنی داری را نسبت به زمان گرسنگی نشان نداد

عنوان مقاله [English]

Effect of starvation and feeding on abomasal secretion and composition in sheep

چکیده [English]

This study was carried out on 10 crossbred male sheep aged 1-1.5
year. An innervated crosskopf abomasal fundic pouch was made in
each animal and effect o f starvation an d feeding on abomasal
volume and composition were assesed . The results indicated that
during starvation, volume of secretion , total acidity and K
concentration decreased to a low level, while pH and Na
concentration reached higher levels. Mainly, 60 minutes after
feeding, volume of secretion , total acidity, K and pepsin
concentrations were in creased , while pH and Na concentration
decreased (p<0 .05). The respective increase and decrease in these
factors continued up to 180 minutes, in relation to starvation
(p<0.05). The chloride concentration were increased after feeding
non significantly.