اثر اسید هالورونیک بر باروری آزمایشهای تخمک های بدون سلول های کومولوس گاو

نویسنده

چکیده

تخمکهای گاو که در شرایط آزمایشگاهی بالغ شده بودند بوسیله هیالورونیداز و مکشهای مکرر با پیپت پاستور که قطر قسمت قدام آن بوسیله حرارت و کشش بسیار باریک شده بود بدون سلول های کومولوس گردیده و سپس با اسپرم از انجماد خارج شده در محیط باروری دارای 5 میلی مول کافئین و 10 میکروگرم در میلی لیتر هپارین بدون پروتئین ، با یا بدون پلی وینیل پیرولیدون و مقادیر مختلف اسید هیالورونیک تلقیح گردید . هنگامی که محیط فاقد پلی وینیل پیرولیدون بود ، هیچگونهه باروری بدون اسید هیالورونیک بوقوع نپیوست . در حالیکه با افزودن 001/0 تا 1 میلی گرم اسید هیالورونیک در میلی لیتر محیط ، میزان باروری 9 تا 15 درصد بود . غلظت های مختلف این اسید اختلاف معنی دار در باروری اسپرم گاو ایجاد نکرد . با افزودن پلی وینیل پیرولیدون به محیط باروری ، افزایشی در میزان نفوذ اسپرم های گاو به تخم این دام بوقوع پیوست بطوری که وجود 001/ 0 تا 1/0 میلی گرم در میلی لیتر اسید هیالورونیک باعث ایجاد 50 تا 64 درصد باروری گشت . در این میان باروری تخمک های گاو در غلظت 1/0 میلی گرم در میلی لیتر اسید هیالورونیک بطور معنی دار از محیط فاقد این اسید بیشتر بود ( P<0/05). نتایج این آزمایش نشان می دهد که وجود اسید هیالورونیک در هنگام باروری تخمک های گاو می تواند اثر مثبتی بر روی نفوذ اسپرم این دام بداخل تخمک داشته باشد .

عنوان مقاله [English]

Effect of hyaluronic acid in fertilization in vitro of cumulus-free bovine oocytes

چکیده [English]

Bovine oocytes matured in culture were denuded from cumulus
cells with hyaluronidase and by repeat pipetting trough a fine
pasture pipete and were inseminated with frozen-thawed
spermatozoa in a protein-free BO medium containing 5m
M-caffeine, l0 mg heparin/ml and with or without polyVinyl
pyrrolidone (PVP) and different concentrations of hyaluronic acid.
When oocytes were inseminated in the absence of polyvinyl
pyrrolidone, no penetration was observed in the absence of
hyaluronic acid. However, 9 to 15% penetration was observed in
the presence of 0.001 to 1 mg hyaluronic acid. Different
concentrations of hyaluronic acid did not significantly changed the
penetration rates of oocyes. When polyvinyl pyrrolidone was
added to the fertilization medium, higher penetration rates
(50-64%) were obsetved in different concentrations of hyaluronic
acid. In the presence of polyVinyl pyrrolidone, significant higher
penetration rates (p<0.05) were obsetved in the presence of 0.01
mg/ml hyaluronic acid in the control (no acid). The results of the
present study indicate that the presence of hyaluronic acid may
have positive effect on oocyte penetration in vitro by bovine
spermatozoa