مقایسه روشهای بیوپسی و آندوسکوپی در ارزیابی تغییرات دستگاه تناسلی مادیان در مراحل مختلف سیکل استروس

نویسندگان

چکیده

تحقیقی برای پی بردن به وضعیت دستگاه تناسلی مادیانهای آمیخته ترکمن و تعیین مزایا ومعاینه آندوسکوپی و بیوپسی آندومتر رحمی با توجه به شرایط اسبداریهای ایران انجام گرفت طی مدت یکسال رحم 21 راس مادیان با توانایی باروری با سابقه یا بدون سابقه زایمان قبلی در فصل استراحت جنسی (اواسط مهر تا اواسط بهمن )و فصل تولید مثل (اواسط فروردین تا اواسط شهریور ) آزمایش و نمونه گیری شد مادیانها در دامنه سنی 2 تا 13 سال بودند و وضعیت دستگاه تناسلی میزان باروری آنها از روی سابقه آزمایش رکتال کشت باکتریایی بیوپسی و سیتولوژی از آندومتریوم مشخص شد مراحل مختلف سیکل استروس با فحلی یابی روزانه توسط نریان و آزمایش رکتال مشخص می شد و سپس با تشخیص مراحل مختلف سیکل استروس از روی یافته های آندوسکوپیک و هیستولوژیک مقایسه می شد کشت باکتریایی در آزمایشگاه به دو صورت هوازی و نیمه هوازی انجام گرفت از 21 راس مادیان مورد مطالعه 12 مورد در استروس و 9 مورد در دی استروس بودند از 21 نمونه بیوپسی مورد بررسی سه مورد در GRADE I و 18 مورد در GRADE II بر اساس جدول طبقه بندی GOIG وkenney (1986) قرار گرفتند همخوانی بین تشخیص مراحل مختلف سیکل استروس در روش بیوپسی با روش تلفیق فحلی یابی آزمایش رکتال در حدود 71 درصد بود بین تعیین مراحل مختلف سیکل استروس با استفاده از روش بیوپسی و روش تلفیق فحلی یابی آزمایش رکتال اختلاف معنی داری وجود داشت ضریب کاپا برای روش بیوپسی 47 درصد به دست آمد در نمونه های بیوپسی شده شش مورد علیرغم اینکه در استروس بودند دی استروس تشخیص داده شدند و تمامی آنها مربوط به مادیانهای بالای 9 سال بود از آنجایی که فیبروز بافتی از نتایج اجتناب ناپذیر افزایش سن است به نظر می رسد تشخیص مرحله سیکل استروس از روی نمونه های بیوپسی به خصوص در مادیانهای بالای 9 سال باید با احتیاط بیشتری انجام شود همخوانی بین تشخیص دو مرحله استروس و دی استروس در روش اندوسکوپی با روش تلفیق فحلی یابی –آزمایش رکتال در حدود 81 درصد به دست آمد اختلاف بین تعیین مراحل ذکر شده با استفاده از روش هیستروسکوپی و روش تلفیق فحلی یابی –آزمایش رکتال اختلاف معنی داری وجود نداشت ضریب کاپا برای روش هیستروسکوپی 6 درصد به دست آمد که برای پذیرش آزمایش قابل قبول می باشد درکشت هوازی آندمتریوم مادیانهای سیکلیک استرپتوکوک استافیلوکوک الکالیژنز و اشریشیاکلی جدا شد در مورد کشت نیمه هوازی درمجاورت دی اکسید کربن در محیط چارکول آگار باکتری جدا نشد نتیجه اینکه آندوسکوپی آندومتر رحمی مادیان در شرایط کشورمان علیرغم گران بودن دستگاه روشی بسیار مفید در تعیین تغییرات مختلف آندومتر بوده و مادیانها به راحتی آنرا تحمل می کنند در مطالعه انجام شده معلوم شد که مرحله دی استروس برای انجام آن مناسبتر بوده و در صورتی که شرایط دقیق بهداشتی و ضدعفونی رعایت شده و متعاقب انجام از پروستاگلاندین f2a استفاده شود خطر عفونت رحمی وجود نداشته و میزان باروری دام به مخاطره نمی افتد به علاوه چنین به نظر می رسد که تغییرات ماکروسکوپیک دستگاه تناسلی مادیان نسبت به تغییرات میکروسکوپیک آن در ارتباط با تشخیص مراحل مختلف سیکل استروس از اعتبار بیشتری برخوردار است .

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the cyclic changes in mare reproductive system comparing biopsy and endoscopic methods

چکیده [English]

During a period of one year, reproductive status of twenty one
healthy maiden and parous Turkaman cross bred mares were
studied during breeding and non breeding seasons The reproductive
health and fertility of the mares ranging 3 -13 years of age were
confirmed by taking history, performing rectal palpation and
studying endometrial culture, cytology and histology. Stages of the
oestrous cycles were determined by daily teasing and rectal
palpation, the findings were compared with those of the
hysteroscopic and histologic alternations of the endometrium.
Aerophilic and microaerophilic bacterial cultures were prepared
from endometrial swabs. Twelve cases of 21 mares were in estrous
and 9 cases were in diestrous periods. Three biopsy specimens out
of 21 were diagnosed in grade 1 and 18 cases in grade IIA of the
Kenney & Doig (1986) classification. There was 71% agreement
between the diagnosis of estrous using biopsy and teasing - rectal
palpation methods. There was a statistically significant difference
between the diagnosis of the stage of estrous cycle using biopsy and
compared with teasing - rectal palpation methods,(kappa
coeffcient=0.47). There were six cases in estrous which diagnosed
diestrous using biopsy method, However, they were more than
nine years of age. Chronic degenerative endometrial disease is an
inevitable result of senility. It seems that detection of the estrous
cycle using endometrial biopsy samples should be conducted
cautiously, especially in mares over 9 years of age There was an
81% agreement between diagnosis of estrous cycle by comparing
endoscopic with teasing - rectal palpation methods. Using
McNemar test, there was no significant difference between
diagnosis of estrus cycle by endoscopic and teasing - rectal
palpation.methods. kappa coefficient test was 0.6. E. coli and
Alcaligenes were isolated from endometrial cultures in anestrous,
whereas Strep spp, Staph spp, Alcaligenes and E. coli were
isolated in cyclic mares. No bacteria were isolated from
microaerophilic cultures in charcoal agar having CO2, Endoscopic
examinations were well tolerated by all the mares and no adverse
effects were noted. The clinicians are recommended to perform
hysteroscopic examination during dietstrous injecting a
prostaglandin F2a analogue after the examination to induce
luteolysis and rapid return to estrous. In conclusion, endoscopic
evaluation of the uterus is a useful method to accertain the
reproductive health and has the advantage to that of microscpic
method.