بررسی مورفولوژی کام نر شتر یک کوهانه

نویسندگان

چکیده

شتر یک کوهانه نر در فصل جفت گیری ساختاری شبیه بادکنک از دهانش خارج می کند برای بررسی این ساختار و چگونگی اتساع آن 12 سر شتر یک کوهانه نر و ماده تهیه و مقاطع طولی و عرضی از نمونه های منجمد شده و فرمالینه تهیه و بررسی گردید همچنین هوا با تلمبه دستی از سوراخهای طبیعی مثل دهان ، بینی ، مری و نای به حفره دهانی –حلقی دمیده شد مشخص شد که کام نر در شتر یک کوهانه طویل و دارای دو ته کیسه تقریباً برابر با دو دهانه کوچک است سطح پایینی ته کیسه ها با ناحیه پشتی زبان در تماس است ابعاد و حجم ته کیسه ها در شرایط عادی و حالت اتساع اندازه گیری شد رزین به رنگهای قرمز و آبی از راه سوراخها به ته کیسه ها تزریق گردید و معلوم شد هیچگونه ارتباطی بین این ته کیسه ها موجود نیست شتر در هیجانات جنسی کام نر را بالا برده و سوراخ خلقی بینی را می بندد در نتیجه هوای بازدم به طرف دهان و در نهایت ته کیسه های کام نرم می رود و آن را متسع می نماید در شترهای نر چون ته کیسه ها طویل تر و حجیم تر هستند لذا هنگام اتساع بخشی ازاین ساختار از گوشه دهان خارج می شود .

عنوان مقاله [English]

The morphological study of the soft palate in one humped camel (camelus dromedarius)

چکیده [English]

During rutting period, the male one humped camels, extrudes a
Balloon like organ from one side of the mouth. Twelve heads of
the slaughtered one humped camels from different sexes were
examined. Air was blown through natural openings: mouth,
nares, esophagus and trachea. Cross and longitudinal sections
were made in frozen and formalin fixed specimens. It was
concluded that soft palate in one humped camesl have two almost
equal cavities with two small openings. Their ventral parts situated
against the dorsum of the tongue. The dimensions and volumes of
diverticula were measured in normal and distended ones. Different
coloured resins were injected through openings of the cavities, and
no communications observed between these diverticula. In rutting
period, camels, by contraction of muscles of the soft palate, pushes
it upward and thus prevent access expiratory to the posterior nares.
Consequently, air passing toward the oral cavity, enters into the
diverticula of the soft palate. Since these cavities are more
developed in males than in femaIs, they extrud only in males from
the side of their mouth.