اثرات تزیق داخل مفصلی ضد التهاب استروئیدی ( ایزوقلوپر دون استات) بر روی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی مایع مفصلی و خون اسب

نویسندگان

چکیده

با انتخاب 5 راس اسب بالغ و سالم اثرات تزریق داخل مفصلی داروی ضد التهاب استروئیدی ایزوفلوپردون استات بر روی پارامتر های سلولی ، فیزیکی و بیوشیمیایی خون و مایع مفصلی ارزیابی شد . بعد از اخذ مایع مفصلی از مفصل زانوی راست ، 5 میلی لیتر ایزوفلوپر دون استات به داخل همان مفصل تزریق گردید . نمونه های خون و مایع مفصلی در روزهای 4 ، 9 و 14 نشان داد که تزریق ایزوفلوپردون استات در مفصل ، بر روی رنگ و شفافیت مایع مفصلی تاثیری نداشته اما میزان ناروانی و لخته موسین کمی کاهش یافت . گلبولهای سفید و قرمز مایع مفصلی در اثر این دارو تغییرات معنی داری نشان دادند ( p<0/05) بطوری که در گلبولهای سفید روند افزایش معنی دار و در گلبولهای قرمز روند کاهش معنی دار مشاهده گردید ( p<0/01). در اثر تزریق ایزوفلوپردون استات ، افزایش معنی دار در غلظت فسفر و پتاسیم و فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز ( AST) و فسفاتاز قلیایی (ALP) مایع مفصلی ایجاد گردید ( P<0/01). در مورد خون ، تعداد گلبولهای سفید ، قرمز ، ائوزینوفیل ، منوسیت و میزان پارامتر های بیو شیمیایی گلکز ، کلسیم و فسفر سرم در روزهای بعد از تزریق ایزوفلوپردون استات نسبت به روز صفر اختلاف آماری معنی دار ( P<0/05) نشان داد که این تغییرات در مورد تعداد ائوزینوفیل خون و میزان گلکوز بصورت روند کاهش معنی دار و در مورد کلسیم و فسفر بصورت روند افزایش معنی دار می باشد ( P< 0/01) با توجه به تاثیراتی که در اثر تزریق ایزوفلوپردون استات در داخل مفصل اسب مشاهده گردید می توان نتیجه گرفت که تمام تغییرات حاصله جنبی بوده و با توجه به خواص ضد التهابی آن ، داروی مناسبی برای تزریق داخل مفصلی اسب می باشد .

عنوان مقاله [English]

Effects of intra-articular injection of iscoflupredone acetate on cellular and biochemical parameters of blood and synovial fluid in the horse

چکیده [English]

To evaluate the effects of intra-articular injection of isoflupredone
acetate on blood and synovial fluid (SF) parameters, five crossbred
horses were tested. Blood and SF samples were collected before
the administration of isoflupredone acetate as control values.
Following the injecticm of isoflupredone acetate (10mg) into the SF
of the right intercarpal joint, blood and SF samples were obtained
from the horses at 4, 9 and 14 days for cellular, physical and
biochemical tests. Following the injection of isoflupredone acetate,
viscosity and mucin clot were slightly decreased, however color and
transparency of SF were not affected. The number of WBCs in SF
were significantly (p<0.05) increased, while, the number of RBCs,
were significantly decreased (p<0.0 1). The f:oncentration of
inorganic phosphorous, potassium, and the activity of AST and
ALP in synovial fluid significantly increased (p<0.0l) following the
intra-articular injection of isoflupredone acetate. The number of
WBCs and RBCs, percentage of eosinophUs and mono cytes in
blood and the concentration of glucose, calcium and inorganic
phosphorus were significantly changed in serum (p<0.05). The
number of eosinophils and the concentration of glucose
significantly (p calcium and inorganic phosphorus significantly (p