مطالعه تعیین معیار قابل ارجاع برای اندازه گیری IOP سگها در ایران

نویسندگان

چکیده

به خاطر اهمیت بیماری گلوکوم در سگ و ارزش اندازه گیری فشار داخل چشم (intra ocular pressure) و به علت تاثیر عوامل فیزیولوژیک و پاتولوژیک مختلف بر فشار طبیعی داخل کره چشم لازم به نظر می رسید که معیار قابل ارجاعی جهت مقایسه داخل کره چشم موجود باشد. به این منظور مطالعه ای در بین سالهای 1372تا 1373 انجام شد و طی این مطالعه فشار داخل کره چشم 360 قلاده سگ که از نظر بالینی سالم بودند اندازه گیری شد. 180 قلاده از سگهای مذکور نر و 180 قلاده دیگرماده بودند.در هر گروه جنسهای نر و ماده دو گروه سگهای نژاد بزرگ و نژاد کوچک به تعداد مساوی در نظر گرفته شدند.هر گروه نژادی نیز به سه گروه سنی زیر یکسال،یکسال تا پنج سال و پنج سال به بالا تقسیم شدند و از هر گروه سنی 30 سگ مورد معاینه و اندازه گیری فشار داخل کره چشم قرار گرفتند.
تمام مراحل این مطالعه در محیطی با نور یکنواخت و در ساعات صبحگاهی در محل درمانگاه شماره 2 دانشکده دامپزشکی تهران انجام شد. سگهای مورد بررسی ابتدا به طور کامل معاینه شده و سپس با چکاندن دو قطره تتراکائین 5/0 درصد درچشم راست، فشار داخل کره چشمشان توسط تونومتر شیوتز(schiotz tonomerer) اندازه گیری شد.بررسی آماری اطلاعات نشان داد که فشار داخل کره چشم سگهای نژاد بزرگ وکوچک و سنین زیر یکسال و بالای پنج سال با یکدیگر اختلاف آماری دارند.میانگین این فشار در سگهای نژاد کوچک بیشتر از سگهای نژاد بزرگ و در سگهای بالای پنج سال کمتر از سگهای زیر یک سال بوده است.تغییر میانگین فشار در گروههای سنی روندی تدریجی را نشان می دهد و گروه سگهای بین یک تا پنج سال میانگین فشار مابین سگهای زیر یک سال و بالای پنج سال را داشتند.بر اساس اطلاعات حاصل جداولی از فشار طبیعی داخل چشم برای سگها تدوین شد که در آن برای سه گروه سنی و دو گروه سگهای نژاد بزرگ و کوچک با استفاده از جدول تونومتری انسانی و جدول مخصوص سگ مقادیر متفاوتی ارائه گردید.چکیده این اطلاعات که در دو جدول نهایی (جدول 3و4) منعکس شده است،می تواند برای مراجعه متخصصین داخلی دامهای کوچک و دامپزشکان کلنسین به عنوان معیار قابل ارجاع فشار داخل کره چشم سگهای سالم برحسب میلی متر جیوه مورد استفاده قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Determination of the reference value for intra ocular pressure in dogs in Iran

چکیده [English]

In order to find a reference values of intra ocular pressure (lOP) in
the normal male and tamale dogs on the basis of sizes ages, a
research project were conducted. For this purpose, during one
year (1992-1993), the lOP of total 360 dogs (180 males and 180
females. either large of small sizes) refered to the Small Animal
Teaching Hospital of Tehran University were measured by Shiotz
tomometer. These dogs were subdivided in to three groups of ages
including less than one year old, between 1-5 years old and more
than five years old in each group of the large size or the small size
breeds considering the equal numbers of male or female dogs.
Therefore, there were 30 dogs in each of the three age groups
within the large or small sizes of the males or females, totally 360
normal dogs were clinically examined. Following the physical
examinaties, two drops of Tetracaine (0.5%) eye drops were used
in the right eye of the each dog . After a few minutes the lOP
pressure were measured by using Shiotz tomometer in the morning
(A.M.) at the dark room with the presence of the owner. Refering
to the converting tables of human and canine tonometries,
calibrated by peiffer (I 977) and Pickett et al (1988) for normal
canine eye, the obtained values were noted in Hg milimeters
follwing the accurate measurements. The results are shown in
tables 1 and 2 as the average values of lOP in normal male and
female dogs in different size and ages subgrouped experssing in Hg milimeters. Analysis of variance revealed that the mean values of
lOP in the small size breed dogs are significantly higher than the
large size breed dogs. There was no significant difference between
the mean lOP for male and female dogs. Concerning the
relationship of age and the mean values of lOP in all 360 days, the
statistical analysis indicated a significant difference between the
lOP of dogs in different ages (p<0.05). The lOP mean values in the
dogs less than one year old were significantly more than the dogs of
five years old or further. The range of mean values of lOP in the
age groups showed a gradual invert trend. The summarized results
of this study which are persented in tables 3 and 4 as well as in the
Histograms of 1-7 could be useful for small Animal clinicansin
order to make an accurae estimation of normal canine lOP during
the practice and research.