بررسی تعیین پارامترهای طبیعی اشتقاقهای جلوسینه ای در سگهای نژاد ژرمن شپرد ایرانی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی پارامترهای مختلف اشتقاقهای جلوسینه ای تعداد 100 قلاده از سگهای نژاد شپرد در اشتقاقهای CV6LUU ، CV6LL، CV5RL، V10 برای ریتم قلب و امواج و فواصل الکتروکاردیوگرام مورد مطالعه قرار گرفت . در مجموع چهارصد نوار الکتروکاردیوگرام ثبت گردید و از لحاظ تعداد ضربان قلب ، فواصل امواج ، ارتفاع امواج ، و اشکال مختلف امواج ( T، QRS، P) بررسی شد و نتایج به دست آمده نشان داد، ریتم قلب در اکثریت اشتقاقهای مورد مطالعه آریتمی سینوسی بود ، میانگین تعداد ضربان قلب دراشتقاقهای جلو سینه ای دارای اختلاف آماری بین سگهای بالای 12 ماه و سگهای زیر 12 ماه بود، ولی بین سگهای نر و سگهای ماده اختلاف آماری وجود نداشت . میانگین و خطای انحراف معیار ضربان قلب در سگهای بالای 12 ماه 869/2 ? 6167/115 و میانگین و خطای انحراف معیار ضربان قلب در سگهای پایین 12 ماه 725/3 ? 942/129 بود. شکل موج P تنها در اشتقاق جلو سینه ای CV6LL,CV6LU مثبت بود، شکل موج P در اشتقاق V10 در 8/81 درصد موارد بصورت ایزوالکتریک و 1/11 درصد موارد بصورت مثبت و 1/7 درصد موارد بصورت منفی بود. شکل امواج QRS در تمام اشتقاقهای مورد مطالعه تا حدودی دارای اختلاف بودند ، میانگین فاصله زمانی امواج P در اشتقاق CV6LL بین سگهای بالای12 ماه و سگهای زیر 12 ماه دارای اختلاف معنی داری از لحاظ آماری بود . به طوری که سگهای بالای 12 ماه در این اشتقاق دارای میانگین فاصله زمانی P بیشتری نسبت به سگهای زیر 12 ماه نشان می دادند . میانگین فاصله زمانی P-R در اشتقاق CV6LL و V10 بین سگهای بالای 12 ماه و سگهای زیر 12 ماه دارای اختلاف آماری بودند ، به این صورت که سگهای بالای 12 دارای فاصله زمانی P-R بیشتری نسبت به سگهای زیر 12 ماه بودند . میانگین فاصله QT در اشتقاقهای CV6LU ، CV6LL دارای اختلاف آماری بود ، بطوری که در سگهای بالای 12 ماه فاصله QT نسبت به سگهای زیر 12 ماه فاصله زمانی بیشتری را نشان می داد . میانگین فاصله زمانی موج T در اشتقاق CV5RL دارای اختلاف آماری بود ، بدین صورت که سگهای زیر 12 ماه میانگین فاصله زمانی موج T نسبت به سگهای بالای 12 ماه فاصله زمانی بیشتری را نشان داد ، میانگین ارتفاع موج در اشتقاق CV5RL دارای اختلاف آماری بود و در سگهای بالای 12 ماه دارای ارتفاع بیشتری نسبت به سگهای زیر 12 ماه داشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The precordial leads (CV6LU,CV6LL,CV5RL,V10) were used for taking E.C.G from 100 Iranian German shepherd dogs, for determination of heart rate, different wave forms (P,QRS,T), intervals and voltages. Results showed that in the most dogs sinus arrhythmia was the normal rhythm. Heart rate was significantly different between dogs more thanl2 movths and less than 12 momth of age,but no significant difference was observed between male and female dogs. The P wave was positive in CV6LL and CV6LU. In lead V10, 81/8% was isoelectric and 11/1% positive and 7/1% was negative. The QRS complexes in all leads were different in shape. The P.R interval between dogs above 12 months and under 12 months of age in leads V10 ,CV6LL was
significantly different. Mean Q-T interval was also significant in leads CV6LL,CV6LU. Mean height of S wave in CV5RL was significantly different in dogs younger than 12 months compared with dogs older than 12 months of age being higher the latter group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arrhythmia
  • Dog
  • electrocardiography
  • German Shepherd