کیست هیداتیک در شتر و نقش آن در اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس

نویسندگان

چکیده

شتر یکی از میزبانهای واسط مهم اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد در این مطالعه از 401 لاشه مورد بررسی ، 7/26 درصد شتران آلوده به کیست هیداتیک بودند که میزان آلودگی با افزایش سن ارتباط مستقیم داشته و حداکثر آلودگی در گروه سنی هفت سال به بالا ( 7/52 درصد ) مشاهده شد. ریه مهمترین محل استقرار کیست هیداتیک ( 3/53 درصد ) در شتر بود . آلودگی کبد به تنهایی فقط در 5/6 درصد دامهای آلوده مشاهده گردید . میزان باروری کیست هیداتیک و میزان زنده بودن پروتواسکولکس ها به ترتیب 1/79 درصد و 5/66 درصد تعیین گردید . که درصد باروری کیست های ریوی بیشتر از کیست های کبدی بود.

کلیدواژه‌ها