ارزیابی بالینی اثرات کیتین و کیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حرکتی در اسب

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه اثرات کیتین و کیتوزا ن بر میزان التیام و تجمع کلاژن در زخمهای باز اندامهای حرکتی اسب مورد ارزیابی حرکتی قرار گرفت . بدین منظور زخمهایی به ابعاد 5/2*5/2 سانتیمتر ( 25/6 سانتیمتر مربع ) در سطح پشتی – جانبی متاکارپ و متاتارس هر یک از اندامهای قدامی و خلفی هشت رأس اسب بالغ از نژاد دو خون ایجاد شد . اسبها بخ صورت تصادفی به دو گروه چهار رأسی تقسیم شدند. درهر گروه زخمهای یک طرف بدن با اسپری سوسپانسیون 1 درصد کیتین و در گروه دیگر با اسپری سوسپانسیون 1 درصد کیتوزان درمان شدند. در هر دو گروه زخمهای طرف دیگر بدن (زخمهای شاهد ) با اسپری نرمال سالین درمان گردیدند. نحوه تقسیم بندی زخمها بدین صورت بود که در هر حیوان زخمهای اندامهای قدامی راست و خلفی چپ در گروه شاهد قرار می گرفتند و در حیوان بعدی این ترتیب برعکس شد . سپس زخمها توسط بانداژ غیر چسبنده پانسمان شدند .ابتدا هر دو روز یکبار تا روز بیستم پس از ایجاد زخمها تصاویر اسلاید تهیه شد . تصاویر گرفته شده اسکن گردیده و اندازه کلی زخم ، اندازه بافت گرانوله و اندازه بافت پوششی تازه تشکیل شده با کمک نرم افزار رایانه ای اندازه گیری شد. از پوست سالم ( درهنگام ایجاد زخمها ) و اسکار زخم ( پس از التیام کامل ) نمونه های بافتی تهیه شده و میزان هیدروکسی پرولین آنها اندازه گیری گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون آماری " t" student ‘s مورد بررسی قرار گرفت . از نظر التیام کلی زخم ، میزان جمع شدگی زخم و تشکیل بافت پوششی بین زخمهای درمان شده با کیتین یا کیتوزان و زخمهای شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد ( 05/0 < P) . نتایج حاصل از اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین پوست سالم و بافت اسکار ، افزایش معنی دار میزان تجمع هیدروکسی پرولین در زخمهای درمان شده با کیتین یا کیتوزان را در مقایسه با زخمهای شاهد نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The effects of chitin and chitosan on wound healing rate and collagen deposition were evaluated in surgically created full-thickness cutaneous wounds of the lower limbs of horses Full-thickness skin wounds 2.5x2.5cm (6.25cm2) were created on the dorsolateral aspect of both metacarpi and metatarsi in 8 horses. All wounds were bandaged with a non-adherent dressing, which was held in place with an elastic wrap. The horses were randomly divided into two equal groups (chitin and chitosan groups). In each horse, treated wounds sprayed with 1% chitin (in chitin group) or chitosan (in chitosan group) suspension in normal saline and control wounds (in both groups) sprayed with normal saline. Forelimbs and hind limbs were cross-paired, the rigth forelimb and left hind limb almost always received the same spray application (treatment or control), as did the left forelimb and right hind limb. Every other day, wound bandages were changed and wounds were photographed. All photographs were scanned and wound areas (total wound surface, granulation tissue• and reepithelialized areas) were calculated, using a digital software program. Specimens of normal skin and biopsy specimens of healed wounds were assayed for hydroxyproline content. Wound area measurements and the differences between hydroxyproline content of tissue samples of normal skins and healed wounds were analyzed, using Student t test. The results indicated no significant differences in the total wound, reepithelialized, or contraction areas between either chitin or chitosan and control wounds, but the hydroxyproline content were assessed significantly in both chitin and chitosan groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitin
  • Chitosan
  • Collagen
  • Healing
  • Horse
  • Wound