مطالعه پتانسیل رشد و توکسین زایی کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیا کولای متأثر از فرمولاسیونهای مختلف نمک و مواد نگهدارنده مورد پیش بینی در فرآوری خاویار

نویسندگان

چکیده

تهیه خاویاران خام در ایران از قدیم از نظر افزودنی به دو صورت 1) حاوی نمک و بدون نگهدارنده و 2) حاوی نمک تودم با نگهدارنده ( اسید بوریک و بوراکس) صورت می گیرد . با توجه به ضعیف بودن خاصیت ضد میکروبی اسید بوریک و بوراکس و غیر مجاز بودن مصرف عمومی آن در اغلب کشورهای غربی و ضرورت پیش بینی یک فرمول مناسب ، نگهدارنده برای خاویار ، دراین مطالعه 16 فرمولاسیون مختلف از نظر غلظتهای مختلف نمک ( 5/4 ، 5 و 5/5 درصد ) و مواد نگهدارنده شامل 1) مخلوطی از 3/0 درصد اسید بوریک و 4/0 درصد بوراکس ، 2) مخلوطی از 26 درصد رسوبات پتاسیم و ppm 80 نیتریت سدیم ، 3) متیل پارابن با غلظت 1/0 درصد و 4) متیل پارابن با غلظت 2/0 درصد جهت مطالعه رشد و توکسین زایی دو باکتری مهم کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E واشریشیاکولای تیپ O111 در یک محیط کشت مدل به صورت Inoculation study مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . میزان اینوکولوم اولیه در مورد اسپورهای کلستریدیوم بوتولینوم و سلولهای اشریشیاکولای ضریبی از 105 باکتری در هر میلی لیتر BHI انتخاب گردید . ارزیابی رشد در مورد کلستریدیوم بوتولینوم علاوه بر شمارش باکتری با آزمایش توکسین زایی آن نیز همراه بود . نتایج مطالعه نشان داد که رشد و توکسین زایی دو باکتری در BHI مدل کنترل ( بدون نمک و نگهدارنده ) و در BHI حاوی نمک تنها با غلظتهای 5/4 تا 5/5 درصد مثبت بود . گرچه فرم ترکیبی نوع 2 مواد نگهدارنده توأم با نمک خاصیت ضد میکروبی بهتر از نوع اول نشان داد ولی در نهایت تأثیر آنها صرفاً به صورت باکتریواستاتیک ( جلوگیری از رشد جمعیت باکتری اینوکوله شده ولی بقا یافته ) نمایان گردید . درحالی که استفاده از متیل پارابن با غلظت 1/0 تا 2/0 درصد ( نوع ترکیبی 3 و 4 ) علاوه بر توقف رشد دو باکتری به صورت باکتریوسید قوی ( انهدام تماس جمعیت میکروبی اینوکوله شده نمایان گردید. با افزایش غلظت نمک از 5/4 به 5/5 درصد اثر ضدمیکروبی نگهدارنده به طور ملایمی افزایش پیدا نمود . ضعیف ترین اثر میکروبی مربوط به ترکیب اسید بوریک و بوراکس توأم با نمک 5/4 تا 5/5 درصد و قویترین آن مربوط به ترکیب متیل پارابن ( 1/0 تا 2/0 درصد ) توأم با نمک 5/4 تا 5/5 درصد بود. لذا متیل پارابن که یک نگهدارنده مجاز و از گروه GRAS ( Generally Recognized As safe) بوده و بر خلاف بسیاری از نگهدارنده های دیگر در PH نزدیک خنثی ( ماند PH خاویار ) نیز اثر ضد میکروبی قوینشان می دهد ، برای آزمایش در خاویار ( مطالعه بعدی ) انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Persian granular caviar traditionally is made in two forms of additives (1) with salt but without any preservative and (2) with salt and preservative (Boric acid and Borax). This preservative has a very weak antimicrobial activity and beside its use is illegal in most western countries. Therefore because of an urgent need for a new formulation of additive in this product, 16 formulations of additives were used and evaluated in this study. These formulations, contained 3 concentrations of salt (4.5, 5 and 5.5%) and 4 combinations of preservatives incuding (1) a mixture of 0.3% Boric acid with 0.4% of Borax, (2) a mixture of 0.26% K- sorbate with 80 ppm of Na-nitrite, (3) 0.1% of methyl paraben and (4) 0.2% of methyl paraben. All of these formula were made in Brain Heart Infusion (BEI) broth and inoculated with 2 bacteria (C. botulinum type E spores and E. coli type 0111 ells) using >105 spores or cells per ml of broth and stared for up to 7d at 30C Clostridium botulinum was examined for both growth and toxicity testing using bioassay technic. The results indicated that the lowest antimicrobial activity belonged to the combination of Boric acid and Borax plus salt concentration of 4.5 to 5.5% with only bacteriostatic activity. The highest antimicrobial activity belonged to the combination of 0.1 to 0.2% methylparaben plus salt concentration of 4.5 to 5.5% with a strong bacteriocidic activity. Increasing of salt from 4.5 to 5.5 concentration slightly icreased the antimicrobil activity of the additive combination. Therefore methyl paraben which is a GRAS (Generally Recognized As Safe) preservative, and has a strog antimicrobial activity at high pH values, was selected for use in caviar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C. botulinum
  • E. coil
  • Food preservatives
  • Microbial growth