مطالعه برخی پارامترهای متابولیکی درجوجه های گوشتی با ابتلای طبیعی به سندرم آسیت

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه شناخت پارامترهایی است که در روند ایجاد آسیت دچار تغییرات می گردند و در مطالعات سندرم آسیت از اهمیت زیادی برخوردار می باشند . تعداد 100 قطعه جوجه گوشتی 5 هفته که نیمی از آنها از نظر مشاهدات بالینی علایم آسیت را از خود نشان می دادند از یکی از مرغداریهای اطراف تهران تهیه گردید . جوجه ها پس از توزین و خونگیری ، کالبدگشایی شدند . میانگین درصد هماتوکریت ، نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون ، نسبت وزن بطن راست به وزن جوجه ( RV/BW) و نیز نسبت وزن بطن راست به وزن مجموع دو بطن ( RV:TV) جوجه های آسیتی درمقایسه با جوجه های کنترل به شکل معنی داری بالاتر بود. دراین بررسی غلظت هورمونهای تیروئیدی برای اولین بار در جوجه هایی که به شکل طبیعی دچار آسیت شده بودند مورد بررسی قرار گرفت . میانگین غلظت هورمون T4 و نسبت غلظت T3 به T4 پلاسمای خون جوجه های مبتلا به آسیت درمقایسه با غلظت آنها در جوجه های سالم ، به شکل معنی داری متفاوت بود. تفاوت در این پارامترها گویای یک آشفتگی متابولیکی در پرندگان مبتلا بوده که از آنها می توان به عنوان شاخصهای مورد مطالعه در سندرم آسیت استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This experiment was designed to study the metabolical parameters in broiler chickens that were naturally suffered from lesions of as cites. Fifty, 5-weeks-old broiler chickens with heart failures and as cites and fifty healthy age-matched control birds from a local farm were used for this study. Birds were weighed. Blood sample of 20 birds per group, was taken for determination of haematocrit value, differential white blood cells count and thyroid hormone concentrations. Finally the birds were slaughtered and examined for lesions of heart failure and as cites. The haematocrit values, the ratios of heterophil, lymphocyte, right ventricle, body weight of chickens and right ventricle, total ventricle were significantly higher in birds were suffering from the lesions of as cites compared to control birds. The concentrations of plasma T4 and the ratios of T3: T4 of ascitic birds were markedly higher than healthy age-matched control birds. The above changes indicate a metabolical disorder of broiler chickens that were suffering from as cites. Such metabolical phenomenon could be used as indicators for production of broilers that could resist to as cites syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • As cites syndrome
  • Broiler chi dens
  • T3
  • T3 and T4 concentrations
  • T4