هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی

نویسندگان

چکیده

در بررسی ماهیان پرورشی در اطراف مشهد در اوایل فصل بهار برجستگیهای خاکستری روشن روی باله دمی ، ناحیه سر و روی سطح بدن مشاهده شد. در بررسیهای اولیه از نظر انگلهای تک یاخته ای و عوامل باکتریایی نتایج آزمایشها منفی بود . از نواحی ضایعه دار نمونه های بافتی تهیه گردید و در بررسی میکروسکوپی تزاید سلولهای سنگفرشی بافت پوششی ، تشکیل بافت جوانه ای ، نفوذ سلولهای آماسی ، پرخونی ، گنجیدگی ائوزینوفیلیک داخل سیتوپلاسمی ، دژنرسانس واکوئلی و بالونی در سلولهای بافت پوششی مشاهده گردید . بر اساس علایم بالینی و میکروسکوپی ، فصل ، گونه ماهیان و بیماری آبله کپور ماهیان تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In a fish culture farm in Mashhad city district (North east of Iran)
cultured fishes (common carp, grass carp, silver carp, big head carp)
showed light grey nodules on the caudal fin, peduncle, head and
body surface in early spring. In histopathology examination of the
affected skin, hyperplasia of the squamous epithelial cells,
granulation tissue, infiltration of inflammatory cells, hyperemia,
eosinophilic intracellular inclusion bodies and vacuole (ballooning)
degeneration of the epithelial tissue were observed. Protozoan and
metazoan parasites and also bacterial were not seen in laboratory
examinations. Carp pox was diagnnosed on the basis of groos and
microscopic examinations, season and fish species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carp pox
  • Cyprinids
  • Epithelial tissue
  • Histopahtology
  • Viral hyperplasia