آندوکاردیت ناشی از آکتینومیسس پیوژن همراه با کیست هیداتید در گاو

نویسندگان

چکیده

برای بروز آندوکاردیت عوامل زمینه ساز از جمله عفونتهای منجر به باکتریمی و یا آسیب به دریچه ها مهم هستند . یک گاو شیری به درمانگاه دانشکده دامپزشکی ارجاع و بستری شد . درمعاینات بالینی دام صدای مورمور ( murmur) قلبی و وجود یک آبسه در روی جدار سینه تشخیص داده شد . در تابلوی خونی دام نوتروفیلی مستمر و کم خونی پیشرونده وجود داشت . تشخیص بالینی آندوکاردیت و پیش آگهی نامطلوب منجر به ذبح گاو شد و در کالبدگشایی ضایعات گل کلمی آندوکاردیت دریچه دهلیزی بطنی همراه با حضور یک کیست هیداتید در روی دهلیز راست قلب تشخیص داده شد . از کشت نمونه آکتینومیسس پیوژن ( Actinomyces pyogenes) جدا شد . این گزارش اولین مورد توأم کیست هیداتید و آندوکاردیت در گاو در ایران است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Predisposing factors (bacteremia, endothelial damage, ...) are important for development of endocarditis in cattle. A dairy cow was referred to Teaching hospital of veterinary faculty. Clinical examination revealed cardiac murmur on auscultation and a chronic abscess on thorax. There was a constant neutrophilia and progressive anemia in cell blood count (CBC). Endocarditis was diagnosed clinically. Because of poor prognosis the cow was slaughtered and vegetative valvular endocanditis accompany by one hydatid cysts on right atrium were found. Actinomyces pyogenes was 1solated from lesions. This is the first report of concurent hydatid cysts and endocarditis in dairy cattle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actinomyces pyogenes
  • Cattle
  • Endocarditis
  • Heart
  • Hydatid cysts