بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر تری کلروفین بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی، تعداد 60 ماهی کپور نقره ای انتخاب و به سه گروه شاهد ( 12 عدد) ، مصرف کننده دوز PPM 25/0 ( 24 عدد) و مسموم شده با دوز ppm 1 تری کلروفین در زمانهای پیش از شروع آزمایش ( شاهد )، 12،24،36 و 48 ساعت پس از مسمومیت تجربی ، خونگیری به عمل آمد. در هر نمونه خون ، تعداد گلبولهای سفید ، درصد هتروفیلها ، منوسیتها ، لنفوسیتها ، گلبولهای سفید دژنره و تعداد ترومبوسیتها اندازه گیری شدند . نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند که بین گروه شاهد و گروههای مصرف کننده دوزهای ppm 25/0 و ppm 1 تری کلروفن از نظر تعداد گلبولهای قرمز ، غلظت هموگلوبین ، میزان هماتوکریت ، تعداد گلبولهای سفید و درصد هتروفیلها ، لنفوسیتها ، منوسیتها و گلبولهای سفید دژنره اختلاف آماری معنی دار وجود دارد ( 05/0 < P ). بین گروه شاهد و گروه مصرف کننده دوز ppm 25/0 تری کلروفن از نظر هیچ یک از پارامترهای هماتولوژیک خون اختلاف آماری معنی دار مشاهده نشد ( 05/0 < P) با افزایش دوز سم به ppm 1 ، افزایش معنی داری در درصد هتروفیلها و گلبولهای سفید دژنره و کاهش معنی داری در تعداد گلبولهای قرمز ، غلظت هموگلوبین ، میزان هماتوکریت ، تعداد گلبولهای سفید ، درصد لنفوسیتها و منوسیتهای خون ماهی کپور نقره ای مشاهده شد (05/0 < P) . پس ازایجاد مسمومیت با دوزهای ppm 25/0 و ppm 1 تری کلروفن درزمانهای مختلف پس از مسمومیت تنها در مورد درصد گلبولهای سفید دژنره درمسمومیت با دوز ppm 1 ، اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد (05/0 < P) و در مورد سایر پارامترها در زمانهای مختلف پس از مسمومیت هیچ گونه تغییر معنی داری دیده نشد . در این پژوهش هیچ گونه اثر متقابلی بین دوز سم تری کلروفن و زمانهای مختلف پس از تجویز سم ، در مورد هیچ یک از پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای به دست نیامد . به طور خلاصه ، تری کلروفن در دوز ppm1 اثرات قابل توجهی بر پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To evaluate the effects of intoxication with trichlorofen on
hematological parameters, an experiment was conducted with 60 silver carp. All the fishes were divided to 3 different groups:
Control group (12), intoxicated group with 0.25ppm of trichlorofen (24) and intoxicated group with 1ppm of trichlorofen (24). Blood samples were collected before the administration of trichlorofen for obtaining control values. Following the administration of trichlorofen, blood samples were collected 5 times at 0, 12,24,36 and 48 hours post administration. Following the intoxication with 0.25ppm of trichlorofen, there was no significant difference in any of the hematological parameters. After the intoxication with 1ppm of trichlorofen, the percentage of heterophils and degenerated leukocytes significantly increased (P<0.05). However, erythrocyte counts, hemoglobin concentration, hematocrit, leukocyte counts and the percentage of lymphocytes and monocytes significantly decreased (P<0.05). Following the intoxication with 0.25ppm and 1ppm of trichlorofen, in different times of post intoxication, there was no significant difference in any of the hematological parameters, except in the percentage of degenerated leukocytes. No significant interaction was observed between dose and different time of post intoxication with trichlorofen. This study showed that intoxication with trichlorofen can have profound effects on hematological parameters of silver carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hematological parameters
  • Sliver carp
  • trichiorofen intoxication