جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه ارزش غذایی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور در رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان و جایگزینی آن با آرد ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلا، ماهیان پرورشی با میانگین وزن 22/0-20/92 گرم به مدت 90 روز با استفاده از جیره غذایی حاوی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور تغذیه شدند . این ماده غذایی از سطح صفر تا 50 درصد آرد ماهی مصرفی درجیره غذایی قزل آلا در 3 تیمار غذایی مورد استفاده قرار گرفت . سطح انرژی در هر سه تیمار غذایی یکسان انتخاب شد ولی میزان پروتئین تیمارها ( حداقل و حداکثر ) 37/2 درصد و میزان چربی تیمارها ( حداقل و حداکثر ) 74/0 درصد با یکدیگر اختلاف داشت. هر تیمار شامل سه تکرار و غذای مصرفی روزانه بر اساس 2 درصد وزن توده زنده ( Biomass) هر حوضچه سه مرتبه در روز به مصرف ماهیان پرورشی رسید. توده زنده حوضچه ها هر 15 روز یکبار طی عملیات زیست سنجی محاسبه و شاخصهای رشد از قبیل افزایش وزن ، ضریب تبدیل غذایی ضریب کارآیی پروتئین ، ضریب رشد ویژه و ارزش تولیدات پروتئینی تعیین گردیدند. نتایج حاصله نشان داد که آرد ضایعات کشتارگاهی طیور می تواند بدون نیاز به غنی سازی با اسیدهای آمینه و بدون اینکه تأثیر زیان آوری بر رشد قزل آلا داشته باشد و به منظور کاهش هزینه های ناشی از مصرف آرد ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلا تا سطح 50 درصد آرد ماهی مصرفی جایگزین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Ninethy days feeding trial was conducted with rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) rearing in brackish water to evaluate nutritive value of poultry by-product meal (PBm) as a dietary replacement for fish meal. Poultry by-product meal which is waste material of poultry industry was incorporated at level ranging from 0% to 50% fish meal in 3 experimental diets formulated to contain
33.56% to 35.93% crude protein, 13.61% to 14.35% lipid and equal level of energy (3600 Kcal/kg) The experimental diets were fed 3 times accordingly to 2% body weight per day and fish biomass was determined at fortnightly intervals. It was concluded that the poultry by-product meal could successfully replace fishmeal at level of up to 50% fishmeal without any adverse effect on growth performance and feed utilization efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brackish water
  • Fishmeal
  • Poultry by-product meal
  • Rainbow trout