بررسی سرم شناسی پادتنهای ضد آنتی ژنهای کبدی در گاو ، گوسفند و انسان

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه به منظور ارزیابی خودایمنی بر علیه آنتی ژنهای کبدی و سنجش حضور انتی بادیهای کبدی در سرم حیوانات اهلی و انسان این آنتی ژنها از کبد گاو استخراج گردید و برای بررسی پاسخ هومورال بر علیه آنتی ژنهای کبدی و تولید سرم ایمن استاندارد ، آنتی ژنهای فوق طی روند ایمن سازی طولانی به بز و خرگوش تزریق گردید . دوره ایمن سازی در بز 428 روز ( 57 نوبت تزریق) و در خرگوش حداکثر 240 روز ( در مجموع 30 نوبت تزریق) بوده و به ترتیب شامل تزریقات داخل جلدی همراه با مکمل کامل فروند ، زیرجلدی و داخل عضلانی بوده است. تولید پاسخ ایمنی در حیوانات آزمایشگاهی با آزمایش ایمونودیفوزیون مضاعف دوبعدی تأیید شد به نحوی که حداکثر 17 خط رسوبی بین سرم بز ایمن و آنتی ژنهای تشخیص داده شد . در مرحله بعد ، آزمایش ایمونودیفوزیون مضاعف دوبعدی بر روی نمونه های سرمی گاو ، گوسفند و انسان انجام گردید و با مشاهده خط رسوبی ویژه بین آنتی ژن کبدی و نمونه های سرمی ، حضور آنتی بادی های ویژه کبد در سرم حدود 1/0 درصد گاوهای هلشتاین ظاهراً سالم ، 11/2 درصد گاوهای بیمار ، 14 درصد گوسفندان ظاهراً سالم ، 19 درصد انسانهایی که میزان آنزیمهای کبدی آنها غیر طبیعی است ، 6 درصد افراد مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی مشخص گردید. در سرم گاوهای بومی ظاهراً سالم در جمعیتهای مورد مطالعه آنتی بادی های ویژه کبد تشخیص داده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study, we have extracted two kinds of tissue antigens from calf liver. We have prepared the goat and rabbit hyper immune sera by injecting these antigens for a long time: goat; 57 injections on 428 days, rabbit; 30 injections on 240 days. We have studied hum oral response by application of immunodiffusion (ID) methode and finally the specificity of the methode was constructed by production of specific antibodies. By this methode 1454 bovine, 207 sheep and 366 human sera have been studied. The results indicated that: 0.1 percent of aparently healthy Holstein c and 2.11% of ordirary sick cattles had the hepatic specific antibodies. This state in the sheep was 14%. In human being. 19% of patients with hepatic disorders and 6% of the other patients (that had not hepatic affections) shows the antihepatic antibodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autoimmunity
  • Immunodiffusion
  • Liver antigens
  • serology